Side Navigation

X

Javni natječaj za izbor i imenovanje direktora/ice Turističke zajednice grada Belišća

 • Adresu,
 • Broj telefona/mobitela i adresu elektroničke pošte,
 • Naznaku kako je riječ o prijavi na predmetni natječaj,
 • Specifikacija priloga/priloženih dokaza uz prijavu,
 • Potpis kandidata

VI. Uz vlastoručno potpisanu prijavu na natječaj, kandidati moraju dostaviti:

 • Životopis,
 • Presliku osobne iskaznice ili domovnice,
 • Presliku diplome kojom se potvrđuje ispunjavanje uvjeta stupnja obrazovanja određenog ovim natječajem,
 • Dokaz iz kojeg je vidljivo da kandidat ima najmanje dvije godine radnog iskustva na poslovima koji odgovaraju stupnju stručne spreme odnosno jednu godinu radnog iskustva na rukovodećim poslovima u turizmu (preslika radne knjižice, elektronički zapis ili potvrda o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinskog osiguranje, uvjerenje poslodavca kojim se dokazuje određeno radno iskustvo na poslovima u turizmu, preslika ugovora o radu i sl.);
 • Presliku uvjerenja o položenom stručnom ispitu (ukoliko kandidat ima položen stručni ispit),
 • Dokaz o poznavanju jednog stranog jezika (preslika odgovarajuće potvrde, uvjerenja, certifikata, svjedodžbe ili indeksa),
 • Dokaz o poznavanju rada na osobnom računalu (preslika odgovarajuće potvrde, uvjerenja, certifikata, svjedodžbe ili indeksa ili potpisana izjava da poznaje rad na osobnom računalu),
 • Prijedlog četverogodišnjeg programa rada Turističke zajednice grada Belišća – vlastoručno potpisan,
 • Ispunjen obrazac Izjave o davanju suglasnosti za korištenje osobnih podataka u vezi s provedbom Javnog natječaja za izbor i imenovanje direktora/ice Turističke zajednice grada Belišća (u prilogu natječaja, dostupno na web stranicama Turističke zajednice grada Belišća www.tzbelisce.net

VII. Kandidati prijavom na natječaj pristaju da se njihovi osobni podaci obrađuju u potrebnom obimu i u svrhu provedbe Natječaja od strane ovlaštenih osoba za provedbu natječaja sukladno Uredbi (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i vijeća o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46 EZ od 27.04.2016. godine (Službeni list Europske unije, L119/1).

Potpunom prijavom smatra se prijava koja sadržava sve podatke i priloge navedene u Natječaju.

VIII. Nepotpune i nepravodobne prijave na Natječaj neće se razmatrati, niti će podnositelji nepotpunih prijava biti pozvani na dopunu prijave.

IX. Osobe koje podnesu nepotpune i/ili nepravodobne prijave na Natječaj ili ne ispunjavaju uvjete Natječaja, ne smatraju se kandidatima prijavljenim na natječaj.

X. Administrativnu provjeru i pregled pristiglih prijava izvršit će tročlano Povjerenstvo za provedbu natječaja, kojeg imenuje Turističko vijeće. Povjerenstvo predlaže kandidata/e za izbor te prijedlog kandidata podnosi Turističkom vijeću najkasnije 15 dana od dana zaključenog Natječaja. Turističko vijeće donosi Odluku o izboru kandidata i imenuje izabranog kandidata za direktora/icu Turističke zajednice grada Belišća na mandat od četiri (4) godine.

XI. Riječi i pojmovi korišteni u ovom Natječaju, a koji imaju rodno značenje, odnose se jednako na muški i ženski rod bez obzira jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu.

XII. Rok za dostavu prijava je petnaest (15) dana od dana objave natječaja na mrežnim stranicama Turističke zajednice grada Belišća. Rok počinje teći prvog sljedećeg dana od dana objave natječaja.

XIII. Prijave na natječaj, s potrebnom dokumentacijom, dostavljaju se isključivo poštom u zatvorenoj omotnici s naznakom: „Natječaj za izbor i imenovanje direktora/ice – ne otvarati“, na adresu: Turistička zajednica grada Belišća, Vijenac S.H. Gutmanna 15B, 31551 Belišće.

KLASA: 110-05/24-05/01
URBROJ: 2158-3-2-24-34
BELIŠĆE, 23. svibnja 2024. godine

Predsjednik Turističkog vijeća
Turističke zajednice grada Belišća:
Dinko Burić, dr.med.

Izvor: Javni natječaj za izbor i imenovanje direktora/ice Turističke zajednice grada Belišća | Grad Belišće

Pogledaj još

Comments

Leave a Comment

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>