Side Navigation

X

Prijedlog Izmjena i dopuna Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH za područje Grada Belišća

 NOVOSTI| 

Gradsko vijeće grada Belišća, na ____. sjednici, održanoj _____. ______ 2021. godine, na temelju članka 29. stavka 2. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (Narodne novine br. 20/18, 115/18 i 98/19) i članka 40. stavak 1. točke 27. Statuta grada Belišća („Službeni glasnik grada Belišća“ br. 5/09, 3/13, 11/14, 7/15, 1/16, 3/16, 1/18 i 1/20), donosi
– prijedlog

Izmjene i dopune PROGRAMA raspolaganja
poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za područje Grada Belišća

I.

Ovim Izmjenama i dopunama Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za područje Grada Belišća (dalje u tekstu: Izmjene i dopune Programa raspolaganja) mijenja se važeći Program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za područje Grada Belišća, KLASA: 320-01/18-01/43, URBROJ: 2158/1-01-13-18-7 (dalje u tekstu: Program raspolaganja) zbog provedenih parcelacija sukladno prostorno-planskoj dokumentaciji, promjene načina raspolaganja te uvrštavanja novih parcela poljoprivrednog zemljišta u Program raspolaganja.

II.

Točka II. Programa raspolaganja mijenja se i sada glasi:

Ukupna površina poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Belišća je 967,7757 ha”.

III.

U točki III. Programa raspolaganja mijenjaju se podaci o dosadašnjem raspolaganju poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Belišća te se mijenja tablica T-1 koja sada glasi:

T-1 Prikaz dosadašnjeg raspolaganja po svim oblicima-površina u ha

Red. br OBLIK RASPOLAGANJA (skraćeni naziv iz ugovora) Ukupan broj zaključenih ugovora Ukupna površina po ugovorima (ha)
1. ZAKUP 3 72,3165
2. DUGOGODIŠNJI ZAKUP 0 0
3. KONCESIJA 1 719,0758
4. PRIVREMENO KORIŠTENJE 10 61,1120
5. PRODAJA (NEOTPLAĆENO) 1 29,5312
UKUPNO 15 882,0355

IV.

Točka IV. Programa raspolaganja mijenja se i sada glasi:

„Ovim Programom raspolaganja predviđene su površine za povrat, prodaju, zakup i za ostale namjene koje su prikazane u tablici T-2.

T-2 Prikaz ukupnim površina po oblicima raspolaganja u ha

Red.br OBLIK RASPOLAGANJA   Površina u ha Napomena ( minirano, višegodišnji nasadi i sustavi odvodnje i navodnjavanja
1. Površine određene za povrat 36,0000 /
2. Površine određene za prodaju-jednokratno, maksimalno do 25% 21,8491 /
3. Površine određene za zakup 909,2285 /
4. Površine određene za zakup zajedničkih pašnjaka 0 /
5. Površine određene za ostale namjene-jednokratno, maksimalno do 5% 0,6981 /
UKUPNO 967,7757

Prikaz površina poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske za područje Grada Belišća prema oblicima raspolaganja kao i detaljni pregled svih katastarskih čestica prikazan je u tablici u exel (xls) formatu, u privitku je Programa raspolaganja i njegov je sastavni dio.“

V.

Točka V. Programa raspolaganja mijenja se i glasi:

“Površine za povrat određene su sukladno očitovanju Upravnog odjela za imovinsko-pravne poslove Osječko-baranjske županije, prema kojem je za područje Grada Belišća za nadoknadu oduzete imovine sukladno Zakonu o naknadi za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine („Narodne novine“ broj 92/96, 39/99, 92/99, 131/00, 27/01, 34/01, 118/01, 80/02, 81/02 i 98/19) potrebno osigurati 36,0000 ha poljoprivrednog zemljišta.

Poljoprivredno zemljište predviđeno za povrat dat će se u zakup javnim natječajem na rok do pet godina odnosno do pravomoćnosti rješenja o povratu sukladno posebnom propisu.”

VI.

Točka VI. Programa raspolaganja mijenja se i sada glasi:

“Površina poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Belišća predviđenog za prodaju je 21,8491 ha što je 2,26% sveukupne površine iz točke IV. ovih Izmjena i dopuna Programa“.

VII.

Točka VIII. Programa raspolaganja postaje točka VII., te se mijenja i sada glasi:

“Poljoprivredno zemljište u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Belišća predviđeno za zakup je površine 909,2285 ha.

Od navedene površine za 719,0758 ha Vlada Republike Hrvatske zaključila je ugovor o davanju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske u prioritetnu koncesiju, neposrednom pogodbom, društvu PPK Valpovo d.o.o. iz Valpova od 12. siječnja 2007. godine na rok od 30 godina.

Sukladno Aneksu Ugovora o davanju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske prioritetnu koncesiju neposrednom pogodbom od 12. prosinca 2019. godine društvo PPK Valpovo d.o.o. iz Valpova koristi 522,9151 ha, a PPK VALPOVO EKO d.o.o. iz Valpova 196,1607 ha poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Belišća.

Ugovor o koncesiji i Aneks Ugovora ostaju na snazi do isteka roka na koji je sklopljen ugovor o koncesiji.”

VIII.

Točka IX. Programa raspolaganja se briše. Dosadašnja točka X. Programa raspolaganja postaje točka VIII., a točka XI. postaje točka IX.

IX.

Dosadašnja točka XII. Programa raspolaganja postaje točka X. te se tekst nakon točke 8. dopunjuje sljedećim točkama::

  • Kopije katastarskih planova za katastarske čestice poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Belišće koje su predmet ovih Izmjena i dopuna Programa: k.č.br. 28/2 u k.o. Belišće, k.č.br. 368/1 i 368/2 u k.o. Bocanjevci, k.č.br. 116/2 u k.o. Tiborjanci, k.č.br. 254/2 i 509/2 u k.o. Veliškovci, te k.č.br. 342/2 i 343/1 u k.o. Vinogradci;
  • Zemljišnoknjižni izvadci i posjedovni listovi iz e-baze Preglednika podataka DGU i ZIS aplikacije zemljišno knjižnog sustava Ministarstva pravosuđa za katastarske čestice navedene u točki 1.;
  • Uvjerenje Upravnog odjela za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša Osječko-baranjske županije nalaze li se katastarske čestice iz točke 1. unutar ili izvan građevinskog područja te radi li se o osobito vrijednom (P1) ili vrijednom (P2) poljoprivrednom zemljištu, KLASA: 350-01/20-01/463, URBROJ. 2158/1-01-16/34-20-2 od 9. studenog 2020. godine;
  • Očitovanje Upravnog odjela za imovinsko-pravne poslove Osječko-baranjske županije, o površinama koje je potrebno osigurati za naknadu oduzete imovine, KLASA: 943-01/20-01/136, URBROJ: 2158/1-0119/4-20-2 od 4. studenog 2020. godine;
  • Očitovanje Hrvatskih šuma d.o.o. o pripadnosti šuma i šumskog zemljišta na katastarskim česticama iz točke 1. u vlasništvu Republike Hrvatske, Klasa: OS/20-01/74 Ur.broj: 02-00-05/01-20-103 od 3. studenoga 2020. godine;
  • Očitovanje Hrvatskih voda o pripadnosti javnom vodnom dobru zemljišnih čestica iz točke 1., KLASA: 325-10/20-04/0002038, URBROJ: 374-22-4-20-2 od 6. studenog 2020. godine;
  • Očitovanje Ravnateljstva civilne zaštite Ministarstva unutarnjih poslova o stanju miniranosti katastarskih čestica na području katastarskih općina iz točke 1., KLASA: 214-11/20-06/316, URBROJ:511-01/356-20-02 od 16. studenog 2020. godine;
  • Očitovanje Upravnog odjela za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša Osječko-baranjske županije o sustavima javnog navodnjavanja, KLASA: 350-01/20-01/440, URBROJ: 2158/1-01-16/34-20-2 od 6. studenog 2020. godine.”

X.

U ostalim odredbama koje nisu obuhvaćene ovim Izmjenama i dopunama Programa raspolaganja, Program raspolaganja ostaje nepromijenjen.

XI.

Ove Izmjene i dopune Programa raspolaganja dostavljaju se na prethodno mišljenje Osječko-baranjskoj županiji i na suglasnost Ministarstvu poljoprivrede, a stupaju na snagu danom dobivanja suglasnosti Ministarstva poljoprivrede.

XII.

Ove Izmjene i dopune Programa raspolaganja bit će objavljene u Službenom glasniku grada Belišća, a stupit će na snagu danom dobivanja suglasnosti Ministarstva poljoprivrede.

Dokumentacija iz točke X. sastavni je dio Programa, a zbog obimnosti neće biti objavljena u Službenom glasniku grada Belišća.

GRADSKO VIJEĆE GRADA BELIŠĆA
Klasa: 945-01/21-03/01
Urbroj: 2185/02-1-20-___
Belišće, ____. siječnja 2021. godine

                                 Predsjednik Gradskog vijeća
Dario Fletko, mag.ing.comp.,v.r.

Izvor: Prijedlog Izmjena i dopuna Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH za područje Grada Belišća | Grad Belišće

Pogledaj još

Comments

Leave a Comment

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>