Side Navigation

X

Odluka o privremenom oslobađanju plaćanja komunalne naknade, naknade za za korištenje javnih površina prema gradu Belišću te zakupnine poslovnih prostora u vlasništvu grada Belišća | Grad Belišće

 NOVOSTI| 

Temeljem članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 – pročišćeni tekst, 137/15-ispravak pročišćenog teksta, 123/17, 98/19 i 144/20) i članka 38. stavka 1. točke 3. Statuta Grada Belišća (“Službeni glasnik grada Belišća” br. 5/09, 3/13, 11/14, 7/15, 1/16, 3/16, 1/18, 1/20 i 1/21), Gradsko vijeće grada Belišća na 4. sjednici održanoj dana 27. rujna 2021. godine donijelo je sljedeću

O D L U K U

o privremenom oslobađanju plaćanja komunalne naknade, naknade za korištenje javnih površina prema gradu Belišću te zakupnine poslovnih prostora u vlasništvu grada Belišća

Članak 1.

Ovom Odlukom privremeno se oslobađaju plaćanja komunalne naknade, naknade za korištenje javnih površina prema gradu Belišću te zakupnine poslovnih prostora u vlasništvu grada Belišća, korisnici koji su obustavili obavljanje svoje djelatnosti u vrijeme trajanja građevinskih radova na obnovi palače Gutmann i uređenju pristupnih površina između zgrada zaštićene kulturne baštine u okviru projekta kulturne baštine „List do lista – Industrijska baština Belišće“.

Članak 2.

Ostvarivanje prava na oslobađanje od plaćanja naknada i zakupa iz članka 1. ove Odluke, provest će se na pisani zahtjev korisnika temeljem propisanog obrasca koji je sastavni dio ove Odluke, a odnosit će se na razdoblje od trenutka stvarne obustave obavljanja svoje djelatnosti uzrokovane predmetnim radovima pa do prestanka postojanja razloga za iste.

Navedeno iz stavka 1. ovog članka utvrdit će se temeljem relevantne dokumentacije.

Članak 3.

Oslobađanje obveze za plaćanje komunalne naknade, naknade za korištenje javnih površina prema gradu Belišću te zakupnine poslovnih prostora u vlasništvu grada Belišća ne može ostvariti pravna ili fizička osoba (korisnik) koja ima nepodmirene obveze prema gradu Belišću.

Članak 4.

Korisnik je dužan uz obrazac priložiti izjavu i dokaz iz kojeg je vidljivo razdoblje u kojem je obustavio obavljanje svoje djelatnosti, a grad Belišće će koristiti svoje evidencije za potrebe provjere dokumenata i dokaza kojima podnositelji (korisnici) dokazuju da ispunjavaju uvjete za oslobađanje plaćanja navedenih obveza prema gradu Belišću.

Članak 5.

Za provedbu ove Odluke zadužuje se Upravni odjel za financije i proračun.

Članak 6.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku grada Belišća“.

G R A D S K O  V I J E Ć E  G R A D A  B E L I Š Ć A

Klasa:363-03/21-05/4/02
Urbroj:2185/02-07/5-21-12
Belišće, 27. rujna 2021. godine

Predsjednik
Gradskog vijeća
Domagoj Varžić, dipl.oec.,v.r.

Izvor: Odluka o privremenom oslobađanju plaćanja komunalne naknade, naknade za za korištenje javnih površina prema gradu Belišću te zakupnine poslovnih prostora u vlasništvu grada Belišća | Grad Belišće

Pogledaj još

Comments

Leave a Comment

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>