Side Navigation

X

ODLUKA O ODABIRU

ODLUKA O ODABIRU

Na temelju članka 24. Društvenog ugovora o osnivanju društva Hidrobel d.o.o. za vodne usluge, a nakon provedenog Javnog natječaja za prodaju rabljenih radnih strojeva u vlasništvu društva Hidrobel d.o.o. za vodne usluge, Urbroj: 01-28/21 od 17.2.2021. godine, sukladno Zapisniku Povjerenstva Urbroj: 01-28/2021-4 od 5.3.2021. godine, direktorica Uprave – Lidija Gavrić, dipl.ing.građ. donosi

ODLUKA O ODABIRU

I.

U postupku Javnog natječaja za prodaju rabljenih radnih strojeva u vlasništvu društva Hidrobel d.o.o. za vodne usluge, Urbroj: 01-28/21 od 17.2.2021. godine odabire se ponuda za rabljeni radni stroj pod rednim brojem 1. iz Javnog natječaja: JCB 3CX SM POWERSHIFTutovarivač – bager kako slijedi:

PODACI O PONUDITELJU ČIJA JE PONUDA ODABRANA
Naziv/Ime i prezime Matakovo d.o.o. Marijanci
Sjedište J.J. Strossmayera 111, 31555 Marijanci
OIB 19979972599
Oznaka ponude 005/02/21
Datum ponude 22.2.2021.
Cijena ponude s PDV-om 199.788,75 kn

II.

U postupku Javnog natječaja za prodaju rabljenih radnih strojeva u vlasništvu društva Hidrobel d.o.o. za vodne usluge, Urbroj: 01-28/21 od 17.2.2021. godine odabire se ponuda za rabljeni radni stroj pod rednim brojem 2. iz Javnog natječaja: JCB 8040 ZTS , mini bager kako slijedi:

PODACI O PONUDITELJU ČIJA JE PONUDA ODABRANA
Naziv/Ime i prezime Gebruder d.o.o.
Sjedište Kralja Tomislava 80, 31222 Bizovac
OIB 74651430516
Oznaka ponude 09-PP-00524603-21
Datum ponude 4.3.2021.
Cijena ponude s PDV-om 162.500,00

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a ponuditelji iz točke I. i točke II. ove Odluke su obvezni sklopiti Ugovor o kupoprodaji s društvom Hidrobel d.o.o. za vodne usluge u roku od 7 dana od dana dostave Odluke o odabiru.

O b r a z l o ž e nj e

Prodavatelj Hidrobel d.o.o. za vodne usluge, Radnička 1/b, 31551 Belišće, OIB: 90047074492, je proveo postupak Javnog natječaja za prodaju rabljenih radnih strojeva u vlasništvu društva Hidrobel d.o.o. za vodne usluge, Urbroj: 01-28/21 od 17.2.2021. godine objavom na Oglasnoj ploči Društva i web stranici Društva.

Predmet prodaje:

1. Marka, tip i model: JCB 3CX SM POWERSHIFT

Vrsta stroja: Utovarivač – bager

Boja stroja:­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ Žuta

Identifikacijski broj: SLP3CXTS3E0942250

Snaga motora: 63 kW

Godina proizvodnje: 2003.

Vrsta goriva:­­­­­­­­­­­­ Diesel

Masa stroja: 8076 kg

Broj radnih sati: 11594

Početna prodajna cijena: 172.889,72 kn

U početnu cijenu je uključen porez na dodanu vrijednost (PDV).

2. Marka, tip i model: JCB 8040 ZTS

Vrsta stroja: Mini bager

Boja stroja: Žuta

Identifikacijski broj: JCB08040C81056417

Snaga motora: 34,1 kW

Godina proizvodnje: 2008.

Vrsta goriva:­­­­­­­­­­­­ Diesel

Masa stroja: 4300 kg

Broj radnih sati: 2071

Početna prodajna cijena: 133.630,71 kn

U početnu cijenu je uključen porez na dodanu vrijednost (PDV).

Pisanu ponudu dostavili su sljedeći ponuditelji:

• Za rabljeni radni stroj pod rednim brojem 1. – JCB 3CX SM POWERSHIFTutovarivač – bager:

1.Matakovo d.o.o. Marijanci, J.J. Strossmayera 111, 31555 Marijanci , ponuđeni iznos od

199.788,75 kn

• Za rabljeni radni stroj pod rednim brojem 2. – JCB 8040 ZTS , mini bager:

1.Autoprijevoz Solomun, N. Š. Zrinski 3, 31500 Zoljan, ponuđeni iznos od 158.760,00 kn;

2. Gebruder d.o.o., Kralja Tomislava 80, 31222 Bizovac, ponuđeni iznos od 162.500,00 kn .

Dostavljene ponude su valjane, kako je i vidljivo u Zapisniku o provedenom Javnom natječaju za prodaju rabljenih radnih strojeva u vlasništvu društva Hidrobel d.o.o. za vodne usluge, Urbroj: 01-28/2021-4 od 5.3.2021. godine.

Kriterij za odabir ponude: ponuda s najvišom ponuđenom cijenom.

Sve pristigle ponude Povjerenstvo je ocijenilo kao valjane, a sukladno kriteriju za odabir ponude ponuditelj koji je ponudio najvišu cijenu je:

• Za rabljeni radni stroj pod rednim brojem 1. – JCB 3CX SM POWERSHIFTutovarivač – bager:

Matakovo d.o.o. Marijanci, J.J. Strossmayera 111, 31555 Marijanci – 199.788,75 kn

• Za rabljeni radni stroj pod rednim brojem 2. – JCB 8040 ZTS , mini bager:

Gebruder d.o.o., Kralja Tomislava 80, 31222 Bizovac – 162.500,00 kn .

Pregled i ocjena pristiglih ponuda izvršena je na dan 5.3.2021. godine.

Slijedom navedenog, odlučeno je kao u točkama I. i II. ove Odluke.

Direktorica
Lidija Gavrić, dipl.ing.građ.

Dostaviti:
1. Ponuditelji,
2. Odluke direktora, ovdje
3. Oglasna ploča i web stranica Društva

Izvor: ODLUKA O ODABIRU – Hidrobel d.o.o.

Pogledaj još

Comments

Leave a Comment

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>