Side Navigation

X

ODLUKA O CIJENI VODNE USLUGE – JAVNE VODOOPSKRBE I JAVNE ODVODNJE

ODLUKA O CIJENI VODNE USLUGE – JAVNE VODOOPSKRBE I JAVNE ODVODNJE

Na temelju članka 109. stavka 2. do 5. Zakona o vodnim uslugama (Narodne novine broj 66/2019), Uredbe o najnižoj osnovnoj cijeni vodnih usluga i vrsti troškova koje cijena vodnih usluga pokriva (Narodne novine broj 112/2010) i članka 24. Društvenog ugovora o osnivanju društva Hidrobel d.o.o. za vodne usluge, direktorica društva Hidrobel d.o.o. za vodne usluge, Lidija Gavrić, dipl.ing.građ. donosi dana 17.1.2022. godine

O D L U K U

O CIJENI VODNE USLUGE – JAVNE VODOOPSKRBE I JAVNE ODVODNJE

I.

(1) Ovom se Odlukom određuju vrste vodnih usluga koje korisnicima/potrošačima isporučuje javni isporučitelj vodnih usluga trgovačko društvo Hidrobel d.o.o. za vodne usluge (u daljnjem tekstu – Isporučitelj), visina cijene (tarifa vodne usluge), način obračuna i plaćanja cijene vodne usluge i iskaz javnih davanja koja se obračunavaju i naplaćuju uz cijenu usluge.

II.

(1) Na vodoopskrbnom području Isporučitelja vodne usluge kojeg čine grad Belišće i općina Marijanci, pružaju se vodne usluge javne vodoopskrbe.

(2) Na području aglomeracije Isporučitelja vodne usluge kojeg čine grad Belišće i općina Marijanci, pružaju se vodne usluge javne odvodnje sa uslugom pročišćavanja otpadnih voda.

(3) Grad Belišće obuhvaća naselja: grad Belišće i prigradska naselja grada Belišća: Bistrinci, Bocanjevci, Gat, Gorica Valpovačka, Kitišanci, Tiborjanci, Veliškovci i Vinogradci.

(4) Općina Marijanci obuhvaća naselja: Bočkinci, Brezovica, Čamagajevci, Črnkovci, Kunišinci, Marijanci i Marijanski Ivanovci.

III.

(1) Tarifa vodnih usluga određuje se kako slijedi:

Za stambene prostore u naseljima s kanalizacijom:

 1. Fiksni dio osnovne cijene vodnih usluga 22,47 kn/mj
 2. Osnovna cijena vodne usluge javne vodoopskrbe (varijabilna) 6,66 kn/m³
 3. Osnovna cijena vodne usluge skupljanja otpadnih voda

(varijabilna) 2,76 kn/m³

 1. Osnovna cijena vodne usluge pročišćavanja otpadnih voda

(varijabilna) 1,65 kn/m³

 1. Cijena vodne usluge javne vodoopskrbe koju plaćaju

socijalno ugroženi građani za količinu isporučene vode

nužne za osnovne potrebe kućanstva

 • Fiksni dio 60 % osnovne cijene 13,48 kn/m³
 • Varijabilni dio 60 % cijene 6,65 kn/m³

Za stambene prostore u naseljima bez kanalizacije:

 1. Fiksni dio osnovne cijene vodnih usluga 15,57 kn/mj
 2. Osnovna cijena vodne usluge javne vodoopskrbe (varijabilna) 6,66 kn/m³
 3. Cijena vodne usluge javne vodoopskrbe koju plaćaju

socijalno ugroženi građani za količinu isporučene vode

nužne za osnovne potrebe kućanstva

 • Fiksni dio 60 % osnovne cijene 9,34 kn/m³
 • Varijabilni dio 60 % cijene 4,00 kn/m³

Za poslovne prostore u naseljima s kanalizacijom:

1. Fiksni dio osnovne cijene vodnih usluga 22,47 kn/mj

2. Osnovna cijena vodne usluge javne vodoopskrbe (varijabilna) 9,99 kn/m³

3. Osnovna cijena vodne usluge skupljanja otpadnih voda

(varijabilna) 4,14 kn/m³

4. Osnovna cijena vodne usluge pročišćavanja otpadnih voda

(varijabilna) 1,65 kn/m³

Za poslovne prostore u naseljima bez kanalizacije:

1. Fiksni dio osnovne cijene vodnih usluga 15,57 kn/mj

2. Osnovna cijena vodne usluge javne vodoopskrbe (varijabilna) 9,99 kn/m³

IV.

(1) U skupinu socijalno ugroženih građana ulaze korisnici stalne socijalne pomoći koji su ujedno i korisnici socijalnog programa Grada Belišća.

(2) Pod socijalno ugroženim stanovnicima – korisnicima vodne usluge smatraju se osobe koje sukladno propisima kojima se utvrđuje socijalna skrb imaju pravo na naknadu troškova stanovanja, a čiji popis jedinica lokalne samouprave dostavlja Isporučitelju usluge, najkasnije do 10. prosinca tekuće godine za iduću godinu. Popis se redovito mijenja i dopunjuje, prema vremenu stjecanja statusa socijalno ugroženih stanovnika i dostavlja Isporučitelju usluge do 15.-og dana u tekućem mjesecu za idući mjesec.

(3) Cijena vodne usluge koju plaćaju socijalno ugroženi građani za količinu isporučene vode nužne za osnovne potrebe kućanstva utvrđuje se u iznosu od 60 % cijene vodne usluge koju plaćaju korisnici vodnih usluga koji nisu socijalno ugroženi.

(4) Razlika do pune cijene podmiruje se iz proračuna jedinica lokalne samouprave.

(5) Količina vode nužna za osnovne potrebe kućanstva socijalno ugroženih stanovnika , bez ugrađenog vodomjera, utvrđuje se u paušalnom iznosu sukladno Odluci Gradskog vijeća o zadovoljavanju socijalnih potreba socijalno ugroženih osoba na području grada Belišća, Klasa: 550-01/14-02/02, Ur.broj: 2185/02-2-14-2 do iznosa mjesečne potrošnje kako slijedi:

-za jednog člana kućanstva – 5 m³/ mjesečno

-dvočlano kućanstvo – 8 m³/ mjesečno

-tročlano kućanstvo – 10 m³/ mjesečno

-četveročlano kućanstvo – 12 m³/ mjesečno

-peteročlano kućanstvo – 14 m³/ mjesečno

(6) Pod kućanstvom se podrazumijevaju sve fizičke osobe koje dijele isti stambeni prostor.

V.

(1) Uz cijenu vodnih usluga iskazuju se zasebno: porez na dodanu vrijednost, naknada za korištenje voda, naknada za zaštitu voda, naknada za razvoj sustava javne vodoopskrbe i naknada za razvoj sustava javne odvodnje, sve sukladno važećim zakonskim i podzakonskim propisima i odlukama jedinica lokalne samouprave.

VI.

(1) Korisnicima vodnih usluga javne vodoopskrbe, cijena vodne usluge javne vodoopskrbe obračunava se prema količini vode očitanoj na vodomjeru korisnika usluge mjesečno po cijenama iz članka III. ove Odluke.

(2) Korisnicima vodnih usluga javne odvodnje i pročišćavanja voda, cijena vodnih usluga također se obračunava po cijenama iz članka III. ove Odluke, onim korisnicima kojima se ta usluga pruža.

VII.

(1) Ova Odluka je donesena uz prethodnu suglasnost gradonačelnika Grada Belišća, Klasa: ____________, Ur.broj: _____________, od __________2022. godine, kao većinskog osnivača Isporučitelja vodnih usluga i načelnika Općine Marijanci, Klasa: ____________, Ur.broj: _____________, od __________2022., kao suosnivača Isporučitelja vodnih usluga.

VIII.

(1) Ova Odluka objavljuje se u „Županijskom glasniku“ Osječko-baranjske županije, „Belišćanskom listu“, internetskoj stranici Isporučitelja vodnih usluga www.hidrobel.hr i oglasnoj ploči Društva kako bi se na prikladan način učinila javno dostupnom za sve vrijeme njezinog važenja.

(2) Odluka o cijeni vodnih usluga ne smije stupiti na snagu prije osmog dana od objave u službenom listu jedinice područne (regionalne) samouprave, budući je riječ o općem aktu s općim učinkom na korisnike vodnih usluga.

IX.

(1) Ovu Odluku Isporučitelj vodne usluge dostavlja Vijeću za vodne usluge u roku od 5 dana od objave u „Županijskom glasniku“ Osječko-baranjske županije.

X.

(1) Ova Odluka stupa na snagu i primjenjuje se od dana 1.3.2022. godine.

XI.

(1) Stupanjem na snagu ove Odluke, prestaje važiti Odluka o cijeni vodne usluge – javne vodoopskrbe i javne odvodnje, Urbroj: 01-156/2014 od 27.4.2014. godine i Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o cijeni vodne usluge – javne vodoopskrbe i javne odvodnje, Urbroj: 01-204/20104-1 od 23.9.2014. godine.

D i r e k t o r i c a:

Lidija Gavrić, dipl.ing.građ.

Izvor: ODLUKA O CIJENI VODNE USLUGE – JAVNE VODOOPSKRBE I JAVNE ODVODNJE | Hidrobel d.o.o.

Pogledaj još

Comments

Leave a Comment

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>