Side Navigation

X

OBAVIJEST O PISANOM TESTIRANJU

OBAVIJEST O PISANOM TESTIRANJU

Objavljeno: 13. 7. 2020.

Provjera znanja i sposobnosti kandidata (pisano testiranje) prema javnim natječajima objavljenim u Narodnim novinama od 1. srpnja 2020. godine održati će se prema sljedećem rasporedu u prostorijama Gradske uprave grada Belišća, u Belišću, Vij.dr.Franje Tuđmana 1 (Velika vijećnica, prizemlje).

20.7.2020. GODINE (PONEDJELJAK) od 07:30 do 9:00

UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE I PRORAČUN, STRUČNI REFERENT-ANALITIČAR

Kandidati koji mogu pristupiti pisanom testiranju i koji ispunjavaju uvjete prema javnom natječaju za prijam u službu:

Evelina Bartolović iz Valpova, Janka Leskovara 15,

Marinela Jurković iz Belišća, I.G.Kovačića 59,

Marina Pavlović iz Belišća, B.J.Jelačića 48.

JAVNI NATJEČAJ ZA PRIJAM U SLUŽBU GRADSKE UPRAVE GRADA BELIŠĆA NA RADNO MJESTO „STRUČNI REFERENT-ANALITIČAR“, KOJI JE OBJAVLJEN U NARODNIM NOVINAMA 1. srpnja 2020. godine

Opisi poslova radnog mjesta „Stručni referent-analitičar“ u Upravnom odjelu za financije i proračun Gradske uprave grada Belišća:

 • vodi analitičku evidenciju komunalne naknade (poreza na nekretnine) građana i poslovnih prostora, naknade za uređenje voda, najma gradskih stanova i garaža, te drugih evidencija po potrebi,
 • ažurira podatke temeljem naloga Voditelja,
 • priprema rješenja o zaduženju,
 • priprema uplatnice obveznicima,
 • izrađuje izvješća prema nadležnim tijelima,
 • vodi analitičku evidenciju plaćanja zakupa i prodaje poljoprivrednog zemljišta, ažurira podatke prema nalogu Upravnog odjela za prostorno planiranje i gospodarstvo,
 • vodi analitičku evidenciju obročne otplate prodanih stanova,
 • dnevno usklađuje uplate sa stručnim referentom – knjigovođom,
 • obračunava zatezne kamate,
 • priprema podatke o nenaplaćenim prihodima za provodbu postupka prisilne naplate potraživanja,
 • izrađuje pomoćne evidencije – stanja na kraju godine,
 • obavlja i duge poslove iz djelokruga rada Odsjeka po nalogu Voditelja,
 • odgovoran je za materijalne resurse s kojima službenik radi, pravilnu primjenu izričito propisanih  postupaka, metoda rada i stručnih tehnika, a za svoj rad odgovara Voditelju.

Plaća

Plaća Stručnog referenta-analitičara u Upravnom odjelu za financije i proračun Gradske uprave grada Belišća određena je o Odlukom o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika Gradske uprave Grada Belišća („Službeni glasnik grada Belišća“ broj 8/17) i Odlukom o određivanju visine osnovice za obračun plaće službenika i namještenika Gradske uprave Grada Belišća („Službeni glasnik grada Belišća“ broj 8/19).

Način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata

Prethodna provjera znanja i sposobnosti kandidata za radno mjesto koje se popunjava javnim natječajem obavit će se putem pisanog testiranja i intervjua.

Područja iz kojih se obavlja provjera znanja i sposobnosti:

– lokalna i područna (regionalna) samouprava,
– službenički odnosi,
– upravni postupak,
– vode i vodno gospodarstvo.
Popis pravnih izvora i literature:

Kandidati koji će pristupiti provjeri znanja i sposobnosti pripremit će se iz sljedećih pravnih izvora i literature:

 1. Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN broj 33/0160/01129/05109/07125/0836/0936/09150/11144/1219/13, 137/15, 123/17 i 98/19),
 2. Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 86/08, 61/11, 4/18 i 112/19),
 3. Zakon o općem upravnom postupku (NN 47/09),
 4. Zakon o vodama (NN 66/19),
 5. Zakon o financiranju vodnoga gospodarstva (NN 153/09, 90/11, 56/13, 154/14 , 119/15, 120/16, 127/17).

20.7.2020. GODINE (PONEDJELJAK) od 09:00 do 10:30

UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE I PRORAČUN, VIŠI STRUČNI SURADNIK ZA RAČUNOVODSTVO I FINANCIJE

Kandidati koji mogu pristupiti pisanom testiranju i koji ispunjavaju uvjete prema javnom natječaju za prijam u službu:

Evelina Bartolović iz Valpova, Janka Leskovara 15,

Marina Pavlović iz Belišća, B.J.Jelačića 48,

Milan Vincek iz Valpova, Augusta Šenoe 1d,

Nikola Lacković iz Brođanaca, Brkićeva 59.

JAVNI NATJEČAJ ZA PRIJAM U SLUŽBU GRADSKE UPRAVE GRADA BELIŠĆA NA RADNO MJESTO „VIŠI STRUČNI SURADNIK ZA RAČUNOVODSTVO I FINANCIJE“, KOJI JE OBJAVLJEN U NARODNIM NOVINAMA 1. srpnja 2020. godine

Opisi poslova radnog mjesta „Viši stručni suradnik za računovodstvo i financije“ u Upravnom odjelu za financije i proračun Gradske uprave grada Belišća:

 • knjigovodstveno prati naplatu prihoda od poreza i drugih te usklađuje evidencije poreznog i financijskog knjigovodstva,
 • sudjeluje u izradi mjesečnih izvješća o financijskom poslovanju proračuna i tijela gradske uprave,
 • sudjeluje u vođenju evidencije poreznih obveznika grada,
 • obavlja računovodstvene i knjigovodstvene poslove za potrebe Grada i proračunskih korisnika,
 • obavlja poslove dnevnog kontiranja i knjiženja prihoda i rashoda,
 • obavlja poslove knjigovodstvenog vođenja imovine Grada kao i obračun amortizacije,
 • sudjeluje u izradi kvartalnih, polugodišnjih i godišnjih financijskih izvješća,
 • priprema podatke o nenaplaćenim prihodima iz domene drugih upravnih odjela Grada,
 • prati dinamiku priljeva prihoda proračuna i kontrolira izvršenje planiranih izdataka proračuna,
 • obavlja poslove godišnjeg popisa osnovnih sredstava i sitnog inventara te pomaže u radu inventurnih komisija,
 • obavlja poslove vođenja propisanih evidencija i baza podataka,
 • obavlja i druge poslove iz djelokruga rada upravnog odjela po nalogu Voditelja,
 • odgovoran je za materijalne resurse s kojima službenik radi, te pravilnu primjenu utvrđenih postupaka i metoda rada, a za svoj rad odgovara Voditelju.

Plaća

Plaća Višeg stručnog suradnika za računovodstvo i financije u Upravnom odjelu za financije i proračun Gradske uprave grada Belišća određena je o Odlukom o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika Gradske uprave Grada Belišća („Službeni glasnik grada Belišća“ broj 8/17) i Odlukom o određivanju visine osnovice za obračun plaće službenika i namještenika Gradske uprave Grada Belišća („Službeni glasnik grada Belišća“ broj 8/19).

Način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata

Prethodna provjera znanja i sposobnosti kandidata za radno mjesto koje se popunjava javnim natječajem obavit će se putem pisanog testiranja i intervjua iz sljedećih područja:

Područja iz kojih se obavlja pisana provjera znanja i sposobnosti:

– lokalna i područna (regionalna) samouprava,
– službenički odnosi,
– upravni postupak,
– proračun,
– porez na dohodak,
– proračunskom računovodstvu i računskom planu.

Popis pravnih izvora i literature:

Kandidati koji će pristupiti provjeri znanja i sposobnosti pripremit će se iz sljedećih pravnih izvora i literature:

 1. Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17 i 98/19),
 2. Statut grada Belišća („Službeni glasnik grada Belišća“ br. 5/09, 3/13, 11/14, 7/15, 1/16, 3/16, 1/18 i 1/20),
 3. Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 86/08 4/18 i 112/19),
 4. Zakon o općem upravnom postupku (NN 47/09),
 5. Zakon o proračunu (87/08, 136/12, 15/15 )
 6. Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (NN 117/93, 69/97, 33/00, 73/00, 127/00, 59/01, 107/01, 117/01, 150/02, 147/03, 132/06, 26/07, 73/08, 25/12, 147/14)
 7. Zakon o fiskalnoj odgovornosti („Narodne novine“ broj 111/18)
 8. Zakon o porezu na dohodak („Narodne novine“ broj 115/16, 106/18)
 9. Pravilnik o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu (Narodne novine, br. 3/15, 93/15, 135/15, 2/17, 28/17, 112/18)
 10. Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu („Narodne novine“, broj 124/14, 115/15, 87/16, 3/18).

Izvor: OBAVIJEST O PISANOM TESTIRANJU | Grad Belišće

Pogledaj još

Comments

Leave a Comment

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>