Side Navigation

X

Javni uvid u prijedlog Izmjena i dopuna Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH za područje Grada Belišća

 NATJEČAJI I JAVNI POZIVI GRADA BELIŠĆENOVOSTI| 

REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
GRAD BELIŠĆE
GRADONAČELNIK
Klasa: 945-01/21-03/01
Urbroj: 2185/02-03/1-21-15
Belišće, 15. ožujka 2021. godine

Gradonačelnik grada Belišća, temeljem članka 29. stavak 5.  Zakona o poljoprivrednom zemljištu (“Narodne novine”, br. 20/18, 115/18 i 98/19) i članka  61. stavka 5. točke 29 Statuta grada Belišća („Službeni glasnik grada Belišća“ broj 5/09, 3/13, 11/14, 7/15, 1/16, 3/16, 1/18, 1/20 i 1/21), objavljuje

J A V N I   U V I D
U PRIJEDLOG IZMJENA I DOPUNA PROGRAMA RASPOLAGANJA POLJOPRIVREDNIM ZEMLJIŠTEM U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE
ZA PODRUČJE GRADA BELIŠĆA

1. Prijedlog Izmjena i dopuna Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za područje grada Belišća (u daljnjem tekstu: prijedlog Izmjena i dopuna Programa) izlaže se na javni uvid u trajanju od 15 (petnaest) dana.

2. Javni uvid u prijedlog Izmjena i dopuna Programa traje u vremenu od 15. do 30. ožujka 2021. godine, u prostorijama Gradske uprave grada Belišća, Upravni odjel za prostorno planiranje i gospodarstvo, Vijenac dr. Franje Tuđmana 1, svakim radnim danom u vremenu od 7,00 do 15,00 sati.

3.Tekstualni dio prijedloga Izmjena i dopuna Programa s popratnom dokumentacijom objavljen je na mrežnoj stranici grada Belišća: www.belisce.hr i oglasnoj ploči.

4. Zainteresirane osobe mogu dati prigovore na prijedlog Izmjena i dopuna Programa tijekom trajanja javnog uvida, zaključno do 30. ožujka 2021. godine.

5. O prigovorima dužno je odlučiti Gradsko vijeće grada Belišća u roku od 30 dana, a prigovori se predaju osobno u Upravnom odjelu za prostorno planiranje i gospodarstvo ili šalju poštom preporučeno u roku za podnošenje prigovora na adresu: Grad Belišće, Vij. dr. Franje Tuđmana 1, 31551 Belišće, odnosno putem e-mail adrese: ljiljana.zigic@belisce.hr

6. Prigovori se podnose na propisanom obrascu koji je sastavni dio popratne dokumentacije prijedloga Izmjena i dopuna Programa, a trebaju biti čitko napisani, potpisani imenom i prezimenom, te s adresom podnositelja, jer se u suprotnom neće se uzimati u obzir.

Prigovori koji budu predani ili zaprimljeni u Upravnom odjelu za prostorno planiranje i gospodarstvo nakon isteka roka iz ove točke, odbacit će se.

7. Sve dodatne informacije vezane uz prijedlog Izmjena i dopuna Programa mogu se dobiti u Gradskoj upravi grada Belišća osobno ili na broj telefona: 400-615.

Gradonačelnik:
Dinko Burić, dr.med.,v.r.

Izvor: Javni uvid u prijedlog Izmjena i dopuna Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH za područje Grada Belišća | Grad Belišće

Pogledaj još

Comments

Leave a Comment

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>