Side Navigation

X

Javni poziv za upis djece u kraći program predškole Dječjeg vrtića Maslačak Belišće

 

 NOVOSTI| 

REPUBLIKA HRVATSKA

DJEČJI VRTIĆ MASLAČAK, BELIŠĆE

VIJENAC DR. FRANJE TUĐMANA 2

31551 BELIŠĆE

KLASA: 601-05/20-01/19

URBROJ: 2185/16-04-19-13

Belišće, 10. prosinca 2020. godine

Temeljem članka 23.a Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN br. 10/97, 107/07, 94/13 i 98/19), Državnog predagoškog standarda predškolskog odgoja i naobrazbe (NN br. 63/08 i 90/10) te Pravilnika o sadržaju i trajanju program predškole (NN br. 107/14), Upravno vijeće na 7. sjednici za pedagošku 2019./2020. godinu, održanoj dana 9. prosinca 2020. godine, donijelo je Odluku kojom raspisuje

J  A  V  N  I      P  O  Z  I  V

za upis djece u kraći program predškole Dječjeg vrtića Maslačak, Belišće

za pedagošku 2020./2021. godinu

Upravno vijeće raspisuje Javni poziv za upis djece u kraći program predškole za djecu rođenu od 1.4.2014. do 31.3.2015. godine.

Pozivaju se roditelji/skrbnici predškolske djece koja nisu obuhvaćena redovitim programom predškolskog odgoja, na upis djece u kraći program predškole.

Kraći program predškole obvezan je za svu djecu u godini prije polaska u osnovnu školu koja nisu obuhvaćena redovitim programom predškolskog odgoja u dječjem vrtiću.

Kraći program predškole trajat će od 1. veljače do 28. svibnja 2021. godine.

Pohađanje kraćeg programa predškole je besplatno, a odvijat će se u matičnom vrtiću u Belišću, područnim vrtićima u Gatu, Petrijevcima i Bizovcu te područnoj osnovnoj školi u Brođancima, dok će o vremenu odvijanja predmetnog programa roditelji/skrbnici biti pravovremeno informirani putem internet stranice i oglasnih ploča Dječjeg vrtića.

ZAHTJEVI S POTREBNOM DOKUMENTACIJOM PODNOSE SE:

OD 10. PROSINCA 2020. DO 15. SIJEČNJA 2021. GODINE

Zahtjeve s potrebnom dokumentacijom potrebno je dostaviti putem pošte na adresu: Dječji vrtić Maslačak, Belišće, Vijenac dr. Franje Tuđmana 2, 31551 Belišće, ili predati osobno, u zatvorenoj omotnici, na gore navedenoj adresi svakim radnim danom od 7,00 do 15,00 sati, s naznakom: „Za javni poziv“.

OBVEZNA DOKUMENTACIJA ZA UPIS DJECE:

1. Zahtjev za upis djeteta (podići u Dječjem vrtiću ili na internet stranicama Dječjeg vrtića https://www.vrtic-maslacak-belisce.hr)

2. Preslika Rodnog lista ili Izvatka iz matice rođenih za dijete (bez obzira na datum izdavanja isprave)

3. Uvjerenje o mjestu prebivališta djeteta i roditelja ne starije od mjesec dana do dana podnošenja zahtjeva ili preslike važećih Osobnih iskaznica roditelja

4. Liječnička potvrda da je dijete sposobno pohađati dječji vrtić

Za djecu s poteškoćama u razvoju prilaže se i preslika nalaza i mišljenja tijela vještačenja ili Rješenja centra za socijalnu skrb o postojanju teškoće u razvoju.

Podnošenjem prijave na Javni poziv, pristupnici Javnog poziva izričito su suglasni da Dječji vrtić Maslačak, Belišće kao voditelj obrade osobnih podataka može prikupljati, koristiti i obrađivati osobne podatke navedene u prijavi u svrhe provedbe postupka upisa djeteta i provođenja kraćeg programa predškole.

Sve obavijesti u vezi upisa mogu se dobiti na telefon broj: 031/663-755, svakog radnog dana u vremenu od 7,00 do 15,00 sati.

Predsjednica Upravnog vijeća

Karolina Štefan Bugarinović, mag.oec., v.r.

Izvor: Javni poziv za upis djece u kraći program predškole Dječjeg vrtića Maslačak Belišće | Grad Belišće

Pogledaj još

Comments

Leave a Comment

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>