Side Navigation

X

JAVNI POZIV za prikupljanje zahtjeva za kupnju stanova iz Programa društveno poticane stanogradnje (POS) na području Grada Belišća radi utvrđivanja Druge dodatne liste Konačnoj listi reda prvenstva

JAVNI POZIV ZA PRIKUPLJANJE ZAHTJEVA ZA KUPNJU STANOVA IZ PROGRAMA DRUŠTVENO POTICANE STANOGRADNJE (POS) NA PODRUČJU GRADA BELIŠĆA RADI UTVRĐIVANJA DRUGE DODATNE LISTE KONAČNOJ LISTI REDA PRVENSTVA

Objavljeno: 22. 7. 2020.

Gradonačelnik Grada Belišća, na temelju članka 7. Pravilnika o uvjetima, kriterijima i postupku za utvrđivanje reda prvenstva za kupnju stana u društveno poticanoj stanogradnji, KLASA:340-03/18-03/01; URBROJ:2185-02-1-18-4  od 13. srpnja 2018. godine, a u svezi s člankom 21. stavak 2 i člankom 23. Zakona o društveno poticanoj stanogradnji („Narodne Novine“ broj 109/01., 82/04., 76/07., 38/09., 86/12., 7/13. 26/15,  57/18. i 66/19.) objavljuje

JAVNI POZIV

za prikupljanje zahtjeva za kupnju stanova iz Programa društveno poticane

stanogradnje (POS) na području Grada Belišća radi utvrđivanja Druge dodatne

liste Konačnoj listi reda prvenstva

Predmet Javnog poziva je prikupljanje pisanih zahtjeva za kupnju stanova iz Programa POS-a na području Grada Belišća, sukladno Zakona o društveno poticanoj stanogradnji („Narodne Novine“ broj 109/01., 82/04., 76/07., 38/09., 86/12., 7/13. 26/15, 57/18. i 66/19., u daljnjem tekstu; Zakon).

Zbog interesa građana za kupnju stanova iz Programa POS-a na području Grada Belišća, gradonačelnik Grada Belišća objavljuje Javni poziv za formiranje Druge dodatne liste Konačnoj listi reda prvenstva.

Pravo na podnošenje zahtjeva za kupnju stana iz Programa POS-a imaju fizičke osobe s područja cijele Republike Hrvatske, koje na dan objave javnog poziva imaju hrvatsko državljanstvo.

Prvenstvo na kupnju strana neovisno o načinu plaćanja imaju zaštićeni najmoprimci koji koriste stan u vlasništvu fizičkih osoba i građani koji prvi put stječu vlasništvo za potrebe stanovanja (članak 21. stavak 2.)

Zahtjev za kupnju stana podnosi se na posebnom obrascu koji se može preuzeti u Gradskoj upravi Grada Belišća, Vij. Dr. Franje Tuđmana 1, 31551 Belišće ili na službenoj stranici Grada Belišća: www.belisce.hr

Podnositelj zahtjeva uz zahtjev za kupnju stana ispunjava propisane obrasce (izjave) od Obrasca 1 do Obrasca 5 (u prilogu su ovog javnog poziva, a koji se odnose na pojedinog podnositelja zahtjeva) i prilaže slijedeće:

 1. Domovnicu ili presliku osobne iskaznice – za podnositelja zahtjeva
 2. Uvjerenje o prebivalištu  – za podnositelja zahtjeva i članove obiteljskog domaćinstva navedene u zahtjevu za kupnju stana, koje izdaje nadležna policijska postaja (ne starije od 30 dana do dana podnošenja zahtjeva),
 3. Ukoliko podnositelj zahtjeva ostvaruje dodatne bodove po pojedinim osnovama prilaže uz popunjeni obrazac zahtjeva za kupnju stana slijedeće:
 4. Dokaz o školskoj spremi ( svjedodžba o završenom školovanju ili diploma) za podnositelja zahtjeva,
 5. Potvrdu nadležnog tijela o statusu hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata za podnositelja zahtjeva,
 6. Rješenje nadležnog tijela o statusu hrvatskog ratnog vojnog invalida iz Domovinskog rata za podnositelja zahtjeva,
 7. Potvrdu o statusu člana obitelji poginulog, zatočenog, nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata za podnositelja zahtjeva,
 8. Rješenje nadležne službe Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje utvrđenom stupnju invaliditeta – za podnositelja zahtjeva i/ili člana obiteljskog domaćinstva, odnosno nalaz i mišljenje nadležnog tijela o utvrđenim teškoćama u razvoju djeteta

Potrebni dokazi prilažu se u kopiji, a podnositelj zahtjeva dužan je priložiti ovjerenu izjavu kojom jamči istinitost podataka u zahtjevu.

Zahtjev za kupnju stana s traženom dokumentacijom, predaje se isključivo poštom, u zatvorenoj omotnici u roku od 90 dana od dana objave Javnog poziva na službenim stranicama Grada Belišća i dnevnom tisku, a zaključno do 19. listopada 2020. godine, na adresu Vij. dr. Franje Tuđmana 1, 31551 Belišće, uz naznaku pošiljatelja (ime, prezime i adresa).

Bodovanje i uvrštavanje na Drugu dodatnu listu reda prvenstva provest će Povjerenstvo za utvrđivanje reda prvenstva za kupnju stana u društveno poticanoj stanogradnji u skladu s Pravilnikom o uvjetima, kriterijima i postupku za utvrđivanje reda prvenstva za kupnju stana u društveno poticanoj stanogradnji, KLASA:340-03/18-03/01; URBROJ:2185-02-1-18-4  od 13. srpnja 2018. godine.

Prijedlog Druge dodatne liste Konačnoj listi reda prvenstva objavit će se na oglasnoj ploči i na službenim stranicama Grada Belišća.

Podnositelji zahtjeva imaju pravo prigovora na utvrđeni redoslijed na prijedlog Druge dodatne liste Konačnoj listi reda prvenstva i obavljeno bodovanje, odnosno neuvrštavanje na Drugu dodatnu listu Konačnoj listi reda prvenstva.

Prigovor se podnosi gradonačelniku Grada Belišća u roku od 15 dana od dana objavljivanja prijedloga Druge dodatne liste Konačnoj listi reda prvenstva na oglasnoj ploči i na službenoj stranicama Grada Belišća.

Druga dodatna lista Konačnoj listi reda prvenstva se objavljuje na oglasnoj ploči i na službenoj stranicama Grada Belišća, po donošenju Odluke o podnesenim prigovorima.

GRADONAČELNIK

KLASA:361-01/18-03/15

URBROJ:2185/02-1-20-173

U Belišću, 21. srpnja 2020. godine                                                           Gradonačelnik

Dinko Burić, dr. med.

Obrasci potrebni za kupnju stanova iz Programa društveno poticane stanogradnje (POS) na području grada Belišća

Zahtjev za kupnju stana iz POS-a

 1. Izjava o vlasništvu stana ili kuće
 2. Izjava o vlasništvu neodgovarajućeg stana ili kuće
 3. Izjava o vlasništvu odgovarajućeg stana ili kuće
 4. Izjava o stanovanju kod člana obitelji
 5. Izjava o istinitosti podataka i suglasnosti za provjeru

Izvor: JAVNI POZIV za prikupljanje zahtjeva za kupnju stanova iz Programa društveno poticane stanogradnje (POS) na području Grada Belišća radi utvrđivanja Druge dodatne liste Konačnoj listi reda prvenstva | Grad Belišće

Pogledaj još

Comments

Leave a Comment

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>