Side Navigation

X

Javni poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi, socijalnoj skrbi i zdravstvu, predškolskom odgoju, školstvu i obrazovanju, sportu, tehničkoj kulturi i informatici grada Belišća za 2021. godinu

 NATJEČAJI I JAVNI POZIVI GRADA BELIŠĆENOVOSTI| 

REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
GRAD BELIŠĆE
KLASA: 400-08/20-02/12
URBROJ: 2185/02-2-20-1
Belišće, 19. 10. 2020. godine

 Gradonačelnik grada Belišća, temeljem  članka 1. i 9. Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi (NN 47/90, 27/93, 38/09), članka 115. i 117. Zakona o socijalnoj skrbi (NN 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17 i 130/17, 98/19 i 64/20), članka 2. i 48. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97 i 107/07, 94/13 i 98/19), članka 141. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19 i 64/20), članka 48.,74.i 76. Zakona o sportu (NN 71/06,150/08,124/10,124/11,86/12,94/19,85/15,19/16,98/19,47/20 i 77/20), članka 20. i 21. Zakona o tehničkoj kulturi (NN 76/93, 11/94 i 38/09), članka 17. Zakona o pravnom položaju vjerskih zajednica (NN 83/02 i 73/13) i članka 32. Zakona o proračunu (NN 87/08, 136/12 i 15/15), objavljuje

JAVNI POZIV
za predlaganje programa javnih potreba
u  kulturi, socijalnoj skrbi i zdravstvu, predškolskom odgoju, školstvu i obrazovanju, sportu, tehničkoj kulturi i informatici grada Belišća za 2021. godinu

I.

Javne potrebe grada Belišća za 2021. godinu, koje su predmet ovog Poziva, javne su potrebe:

– u  kulturi,
– u socijalnoj skrbi i zdravstvu,
– u području predškolskog odgoja, školstva i obrazovanja,
– u sportu,
– u tehničkoj kulturi i informatici na području grada Belišća koje su u interesu zadovoljavanja potreba građana Belišća.

Javne potrebe za koje se sredstva osiguravaju u Proračunu grada Belišća su djelatnosti i poslovi, projekti i programi, akcije i manifestacije od interesa za grad Belišće, a koje Grad programom utvrdi kao svoje javne potrebe, kao i one koje su utvrđene posebnim zakonom.

Od interesa za rad Belišće su programi koji imaju visoku razinu kvalitete, stručno utemeljeni, ekonomični, financijski potpomognuti i iz drugih izvora, profilirani u odnosu na osnovnu djelatnost predlagatelja te oni koji se odvijaju kontinuirano.

II.

Prioritet za financiranje imaju programi koji ispunjavaju kriterije:

1. programi koji se provode na području grada Belišća,
2. programi koji su jasni, cjeloviti i provedivi u planiranom razdoblju,
3. kvaliteta dosadašnjeg rada, ugled, uspjesi i iskustvo u provođenju programa predlagatelja,
4. sustavnost u programskom kontinuitetu i poticajni rezultati,
5. poticanje izvornosti, kreativnosti i inovativnosti,
6. značenje za svekoliki razvoj grada,
7. programi koji imaju osigurane ili predviđene i druge izvore financiranja,
8. programi koji su usmjereni na veći broj građana ili na veće ciljane skupine građana,
9. programi ostvareni u suradnji sa partnerima (udrugama, ustanovama, institucijama, organizacijama).

III.

Prijave programa mogu podnositi institucije, javne ustanove, udruge  te druge pravne osobe i građani.

Prijedlozi moraju biti obrazloženi, moraju obuhvaćati aktivnosti od interesa za Grad Belišće i moraju sadržavati:

1. opis programa,
2. financijski plan koji uključuje detaljni troškovnik i izvore financiranja.

Prijave s nepotpunim podacima i prilozima neće biti razmatrane niti financirane iz Proračuna grada Belišća za 2021. godinu.

IV.

Prijave predlagatelji trebaju dostaviti na adresu:

Grad Belišće
Upravni odjel za društvene djelatnosti
Vij. dr. Franje Tuđmana 1
31 551 Belišće
ili elektroničkim putem, ovjerene i skenirane, na e-mail adresu: grad@belisce.hr

Poziv za predlaganje programa javnih potreba otvoren je do 30. listopada 2020. godine.

V.

Prijavitelji čiji programi budu prihvaćeni, obvezni su podnijeti izvješće o realizaciji programa te financijska izvješća s odgovarajućim dokazima do 31. siječnja 2022. godine.

                                                                                                                                           Gradonačelnik
Dinko Burić, dr.med.,v.r.

Pogledaj još

Comments

Leave a Comment

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>