Side Navigation

X

Javni poziv o iskazivanju interesa za dodjelu “Gradskih vrtova”

 

 NATJEČAJI I JAVNI POZIVI GRADA BELIŠĆENOVOSTI|

Gradonačelnik grada Belišća, na temelju članka 5. Odluke o uvjetima i načinu raspolaganja Belišćanskim gradskim vrtovima („Službeni glasnik grada Belišća br. 5/15 i 4/16) raspisuje

Javni poziv
o iskazivanju interesa za dodjelu „Gradskih vrtova“

PREDMET JAVNOG POZIVA

I.

Raspisuje se Javni poziv za dodjelu Gradskih vrtova na nekretnini u vlasništvu Grada Belišća, u k.o. Belišće k.č.br. 1232 u Ulici Petra Zrinskog/Ulici Andrije Hebranga prema planu koji je sastavni dio ovog Javnog poziva.

ROK PODNOŠENJA I SADRŽAJ PRIJAVE

II.

Prijave na Javni poziv podnose se od 18. listopada 2023. do 26. listopada 2023. godine.

III.

Pisanu prijavu na Javni poziv mogu podnijeti fizičke i pravne osobe koje imaju prebivalište odnosno sjedište na području grada Belišća, kao i dosadašnji korisnici Gradskih vrtova.

IV.

Prijave se podnose Komisiji za dodjelu Gradskih vrtova osobno u Upravnom odjelu za društvene djelatnosti Grada Belišća ili poštom na adresu Vijenac dr. Franje Tuđmana 1, 31551 Belišće.

V.

Obrazac prijave može se dobiti u Upravnom odjelu za društvene djelatnosti Grada Belišća te na mrežnoj stranici Grada.

VI.

Prijava mora sadržavati:

  • obrazac prijave s brojem parcele za koju se podnosi ponuda, osobnim podacima (ime i prezime, OIB, adresa, kontakt telefon)
  • broj parcela koje se planiraju obrađivati

ROK I NAČIN KORIŠTENJA

VII.

Gradski vrtovi dodjeljuju se na rok od godinu dana bez naknade, a uz povrće se može uzgajati cvijeće, ljekovito i drugo bilje po izboru korisnika.

VIII.

Korisnici su dužni obrađivati vrt primjenjujući načela organskog/ekološkog/biološkog vrtlarenja.

Zabranjeno je korištenje sintetskih gnojiva te kemijskih pripravaka za suzbijanje korova, štetnika i slično.

G R A D O N A Č E L N I K

Klasa: 363-01/23-01/01
Urbroj: 2158-3-02-02/1-23-7
Belišće, 11. listopada 2023. godine

Gradonačelnik
Dinko Burić. dr.med.

Izvor: Javni poziv o iskazivanju interesa za dodjelu “Gradskih vrtova” | Grad Belišće

Pogledaj još

Comments

Leave a Comment

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>