Side Navigation

X

Javni natječaj za zakup zemljišta u vlasništvu Grada Belišća u poljoprivredne svrhe, k.č.br. 356 u k.o. Bocanjevci

 NATJEČAJI I JAVNI POZIVI GRADA BELIŠĆE| 

Temeljem članka 61. stavka 5. točke 6. Statuta grada Belišća (“Službeni glasnik grada Belišća” br. 5/09, 3/13, 11/14, 7/15, 1/16, 3/16, 1/18, 1/20 i 1/21), članka 4. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (NN br. 20/18, 115/18 i 98/19), članka 14. Odluke o zakupu zemljišta na javnim površinama, neizgrađenom građevinskom zemljištu i ostalim površinama u vlasništvu Grada Belišća („Službeni glasnik grada Belišća“ br. 14/17) i Odluke o raspisivanju javnog natječaja za zakup zemljišta u vlasništvu Grada Belišća u poljoprivredne svrhe, Klasa: 945-01/21-03/2/01 Urbroj 2185/02-03/1-21-10 od 2. travnja 2021. godine, Gradonačelnik grada Belišća raspisuje

JAVNI NATJEČAJ ZA ZAKUP ZEMLJIŠTA U

VLASNIŠTVU GRADA BELIŠĆA U POLJOPRIVREDNE SVRHE

1.Predmet javnog natječaja je zakup zemljišta u vlasništvu Grada Belišća u poljoprivredne svrhe na 5 (pet) godina.

2. U zakup se daju zemljišta upisana u:

– zk.ul. br. 435, k.o. Bocanjevci, označeno kao k.č.br. 356, oranica u selu Bocanjevci, površine 10293 m², s početnom cijenom zakupa od 720,51 kn godišnje.

3. Pravo podnošenja ponude za zakup zemljišta iz članka 1. ove Odluke ima svaka fizička i pravna osoba koja je registrirana za obavljanje gospodarske djelatnosti i nema nepodmirenih dospjelih obveza prema državnom proračunu i proračunu grada Belišća.

Iznimno od odredbe prethodnog stavka ovoga članka, pravo podnošenja ponude ima i svaka fizička osoba koja nije registrirana za obavljanje gospodarske djelatnosti i nema nepodmirenih dospjelih obveza prema državnom proračunu i proračunu grada Belišća, isključivo pod uvjetom da je jedini ponuditelj i da je suglasan obvezati se ugovorno da će koristiti poljoprivredno zemljište u svrhu održavanja istog pogodnim za poljoprivrednu proizvodnju sukladno članku 4. Zakona o poljoprivrednom zemljištu.

4. Ponude se podnose u pisanom obliku na obrascu ponude s potrebnim prilozima.

Ponuda mora sadržavati:

– obrazac ponude s osobnim podacima za fizičku osobu (ime i prezime, OIB, adresa, kontakt telefon) odnosno s podacima o pravnoj osobi (naziv ponuditelja, OIB, adresu sjedišta, telefon kontakt osobe), oznakom zemljišta za koje se ponuda podnosi te iznosom ponuđene godišnje zakupnine izražene u kunama,

– dokaz o registriranoj gospodarskoj djelatnosti (preslika rješenja ili drugog dokumenta kojim se navedeno dokazuje),

– obrazac izjave – korištenje zemljišta sukladno Zakonu o poljoprivrednom zemljištu (Obrazac izjave – samo za osobe koje nisu registrirane za obavljanje gospodarske djelatnosti),

– preslika osobne iskaznice za fizičke osobe,

– dokaz o uplaćenoj jamčevini,

– potvrdu o podmirenim dospjelim obvezama prema državnom proračunu,

– potvrdu o podmirenim dospjelim obvezama prema gradu Belišću.

5. Jamčevina za k.č.br. iz članka 1. ove Odluke iznosi 100,00 kn i uplaćuje se na žiro-račun Proračuna grada Belišća broj: HR782340009 1801600001 PBZ d.d., s pozivom na broj 68 7811 – OIB ponuditelja.

Odabranom ponuditelju jamčevina će se uračunati u ugovorenu zakupninu, a ostalim ponuditeljima uplaćena jamčevina će biti vraćena u roku 15 dana od dana donošenja odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja.

6. Ponude se dostavljaju u zatvorenim omotnicama, poštom preporučeno, na adresu: Grad Belišće, Vijenac dr. F. Tuđmana 1, s naznakom na omotnici: “NATJEČAJ ZA ZAKUP ZEMLJIŠTA – NE OTVARAJ”.

Ponude se zaprimaju u roku od 8 dana od dana objave javnog natječaja na oglasnoj ploči grada Belišća i gradskoj mrežnoj stranici www. belisce.hr, od 6. travnja do zaključno 13. travnja (utorak) 2021. godine.

Javno otvaranje ponuda održat će se 16. travnja (petak) 2021. godine u 11:00 sati u maloj vijećnici Grada Belišća.

U slučaju više ponuda s istim uvjetima, ponuditelj ili njegov punomoćnik obvezan je biti na otvaranju ponuda ako želi koristiti pravo na nastavak postupka nadmetanjem.

7. Najpovoljnija ponuda je ponuda koja ispunjava uvjete iz natječaja i sadrži najviši iznos zakupnine iznad početne cijene. U slučaju odustanka prvog najboljeg ponuditelja, najboljim ponuditeljem smatra se sljedeći ponuditelj koji je ponudio najvišu cijenu.

8. Nepotpune i nepravodobne ponude neće se razmatrati, a potpune i pravodobne koje ne ispunjavaju sve natječajne uvjete će se smatrati neprihvatljivim.

Neće se razmatrati ponuda ponuditelja koji s danom podnošenja ponude na natječaj ima dospjelo dugovanje prema državnom proračunu i proračunu Grada Belišća.

9. Odluku o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja donosi Gradonačelnik na prijedlog Komisije za provedbu javnog natječaja za zakup zemljišta u vlasništvu Grada Belišća u poljoprivredne svrhe.

Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja dostavit će se svim ponuditeljima u roku 15 dana od dana donošenja.

10. Gradonačelnik grada Belišća s najpovoljnijim ponuditeljem sklapa ugovor o zakupu u pisanom obliku, u roku 15 (petnaest) dana od dana donošenja odluke o izboru najpovoljnijeg ponuditelja, a ukoliko to najpovoljniji ponuditelj ne učini smatrat će se da je odustao od zaključenja ugovora te gubi pravo na povrat uplaćene jamčevine.

Prije potpisa ugovora o zakupu najpovoljniji ponuditelj je obvezan uplatiti na žiro račun Proračuna grada Belišća novčani depozit u visini dvije mjesečne ugovorene zakupnine, koji će se aktivirati ako zakupnik nakon prestanka važenja ugovora o zakupu nije podmirio zakupninu i druge dospjele troškove za predmet zakupa.

Ugovor o zakupu sklapa se u pisanom obliku i sve eventualne troškove oko provedbe ugovora podmiruje zakupnik.

11.Gradonačelnik zadržava pravo poništiti natječaj ili dio natječaja odnosno ne prihvatiti niti jednu ponudu.

G R A D O N A Č E L N I K

Klasa: 945-01/21-03/2/01

Urbroj: 2185/02-03/2-21-12

Belišće, 6. travnja 2021. godine

Gradonačelnik:

Dinko Burić, dr. med.,v.r.

Izvor: Javni natječaj za zakup zemljišta u vlasništvu Grada Belišća u poljoprivredne svrhe, k.č.br. 356 u k.o. Bocanjevci | Grad Belišće

Pogledaj još

Comments

Leave a Comment

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>