Side Navigation

X

Javni natječaj za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Grada Belišće

 NATJEČAJI I JAVNI POZIVI GRADA BELIŠĆENOVOSTI| 

Temeljem članka 61. stavka 5. točke 6. Statuta grada Belišća (“Službeni glasnik grada Belišća” br. 5/09, 3/13, 11/14, 7/15, 1/16, 3/16, 1/18, 1/20 i 1/21), članka 20. Odluke o uvjetima, načinu i postupku upravljanja nekretninama u vlasništvu Grada Belišća („Službeni glasnik grada Belišća“ br. 4/17, 13/17 i 10/19) i Zaključka o raspisivanju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Grada Belišća od 8. srpnja 2021. godine, Gradonačelnik grada Belišća raspisuje

JAVNI NATJEČAJ ZA ZAKUP POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA
U VLASNIŠTVU GRADA BELIŠĆA

1.Predmet javnog natječaja je zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Grada Belišća na 5 (pet) godina.

2. U zakup se daju zemljišta upisana u:

– zk.ul. br.48, k.o. Bistrinci, označeno kao k.č.br. 153, oranica Veliki at, površine 5197 m², s početnom cijenom zakupa od 237,50 kn godišnje

– zk.ul. br. 853, k.o. Bistrinci, označeno kao k.č.br. 154, oranica Veliki at, površine 4689 m², s početnom cijenom zakupa od 214,29 kn godišnje.

Početna cijena zakupa određena je temeljem Uredbe o načinu izračuna početne zakupnine poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske te naknade za korištenje voda radi obavljanja djelatnosti akvakulture  (“Narodne novine”, broj 89/18) za oranice u k.o. Bistrinci.

3. Pravo podnošenja ponude za zakup zemljišta iz članka 1. ove Odluke ima svaka fizička i pravna osoba koja nema nepodmirenih dospjelih obveza prema proračunu grada Belišća.

4. Ponude se podnose u pisanom obliku na obrascu ponude s potrebnim prilozima.

Ponuda mora sadržavati:

a) za fizičke osobe:

– obrazac ponude s osobnim podacima (ime i prezime, OIB, adresa, kontakt telefon) i iznosom ponuđene godišnje zakupnine izražene u kunama,

– preslika osobne iskaznice,

– dokaz o uplaćenoj jamčevini,

– potvrdu o podmirenim dospjelim obvezama prema gradu Belišću.

b) za pravne osobe:

– obrazac ponude s podacima o pravnoj osobi (naziv ponuditelja, MB, OIB, adresu sjedišta, telefon kontakt osobe) i iznosom ponuđene godišnje zakupnine izražene u kunama,

– izvod iz registra nadležnog trgovačkog suda (izvornik ili preslika)

– dokaz o uplaćenoj jamčevini,

– potvrdu o podmirenim dospjelim obvezama prema gradu Belišću.

Ponuda koja ne sadrži navedeno smatra se nevažećom, te se odbacuje.

5. Jamčevina za pojedinu k.č.br. iz članka 1. ovog Zaključka iznosi 100,00 kn i uplaćuje se na žiro-račun Proračuna grada Belišća broj: HR782340009 1801600001 PBZ d.d., s pozivom na broj 68 7811 – OIB ponuditelja.

Odabranom ponuditelju jamčevina će se uračunati u ugovorenu zakupninu, a ostalim ponuditeljima uplaćena jamčevina će biti vraćena u roku 15 dana od dana otvaranja ponuda.

6. Ponude se dostavljaju u zatvorenim omotnicama, poštom preporučeno, na adresu: Grad Belišće, Vijenac dr. F. Tuđmana 1, s naznakom na omotnici: “NATJEČAJ ZA ZAKUP ZEMLJIŠTA – NE OTVARAJ”.

Ponude se zaprimaju u roku od 8 dana od dana objave javnog natječaja na oglasnoj ploči grada Belišća i gradskoj mrežnoj stranici www. belisce.hr, od 9. srpnja do zaključno 16. srpnja (petak) 2021. godine.

Javno otvaranje ponuda održat će se 21. srpnja (srijeda) 2021. godine u 11:00 sati u maloj vijećnici Grada Belišća.

7. Prvenstveno pravo zakupa zemljišta u vlasništvu Grada Belišća ostvaruje fizička osoba koja sudjeluje u natječaju, ima prebivalište na području grada Belišća, odnosno pravna osoba sa sjedištem na području grada Belišća i koja ponudi najviši iznos zakupnine.

Grad Belišće zadržava pravo ne odabrati niti jednu od prispjelih ponuda ukoliko ocijeni  iste nisu od interesa za Grad Belišće, bez obrazloženja i odgovornosti prema bilo kojem ponuditelju, o čemu Gradonačelnik donosi posebnu odluku.

8. Nepotpune i nepravodobne ponude neće se razmatrati, a potpune i pravodobne koje ne ispunjavaju sve natječajne uvjete će se smatrati neprihvatljivim.

9. Odluku o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja donosi Gradonačelnik na prijedlog Komisije za provedbu postupka javnog natječaja i provođenje javnog nadmetanja za davanje u zakup poslovnih zgrada i prostorija i građevinskog zemljišta u roku od 15 dana od dana isteka roka za dostavu ponuda.

Nakon donošenja odluke o tome se obavještavaju svi sudionici na natječaju.

10. Gradonačelnik grada Belišća s najpovoljnijim ponuditeljem sklapa ugovor o zakupu, u roku od 30 dana od dana donošenja odluke o izboru najpovoljnijeg ponuditelja, a ukoliko to najpovoljniji ponuditelj ne učini smatrat će se da je odustao od zaključenja ugovora te gubi pravo na povrat uplaćene jamčevine.

U slučaju odustanka prvog najboljeg ponuditelja, najboljim ponuditeljem smatra se sljedeći ponuditelj koji je ponudio najvišu zakupninu.

Ugovor o zakupu sklapa se u pisanom obliku i sve eventualne troškove oko provedbe ugovora podmiruje zakupnik.

   G R A D O N A Č E L N I K

Klasa: 945-01/21-03/2/01
Urbroj: 2185/02-03/4-21-24
Belišće, 8. srpnja 2021. godine

Gradonačelnik
Dinko Burić, dr. med.,v.r.

Izvor: Javni natječaj za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Grada Belišće | Grad Belišće

Pogledaj još

Comments

Leave a Comment

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>