Side Navigation

X

Javni natječaj za zakup dijela poslovnog prostora broj 2 u Belišću, Vijenac S.H.Gutmanna 12, k.č.br. 371, k.o.Belišće

Ja

 NATJEČAJI I JAVNI POZIVI GRADA BELIŠĆENOVOSTI| 

Temeljem članka 2. i članka 6. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnoga prostora (“Narodne novine” broj: 125/11, 64/15 i 112/18), članka 14. Odluke o davanju u zakupu poslovnih prostora (“Službeni glasnik grada Belišća” broj: 1/15, 8/17 i 9/20) i članka 61. stavka 4. i 5. točke 27. Statuta grada Belišća („Službeni glasnik grada Belišća“ broj 5/09, 3/13, 11/14, 7/15, 1/16, 3/16, 1/16, 1/18, 1/20 i 1/21) gradonačelnik grada Belišća dana 11. veljače 2021. godine raspisuje

JAVNI NATJEČAJ
za zakup dijela poslovnog prostora broj 2 u Belišću, Vijenac S.H.Gutmanna 12,k.č.br. 371, k.o.Belišće

PREDMET JAVNOG NATJEČAJA

Članak 1.

Temeljem Odluke gradonačelnika grada Belišća o raspisivanju javnog natječaja za zakup dijela poslovnog prostora broj 2 u Belišću, Vijenac S.H.Gutmanna 12, k.č.br. 371, k.o.Belišće, Klasa:372-03/ 21-07/01, Urbroj: 2185/02-01-21-4, od 11. veljače 2021. godine raspisuje se javni natječaj za zakup poslovnog prostora 2 u Belišću, Vijenac S.H.Gutmanna 12, koja je izgrađena na k.č.br. 371, k.o.Belišće, ukupne korisne površine 21,09 m². Dio poslovnog prostora broj 2 sastoji se od ureda 1 površine 21,09 m².

Zainteresiranim ponuditeljima može se omogućiti razgledavanje dijela poslovnog prostora iz stavka 1. ovoga članka.

POČETNA MJESEČNA ZAKUPNINA

Članak 2.

Dio poslovnog prostora broj 2 daje se u zakup na 3 godine uz početnu mjesečnu zakupninu od 15 kn/m², što za dio poslovnog prostora iznosi ukupno 316,35 kn (slovima: tristošesnaestkunaitridesetpetlipa) mjesečno u svrhu obavljanja ugostiteljske djelatnosti.

Članak 3.

Poslovni prostor iz članka 1. ove Odluke ne može se dati u podzakup.

JAMČEVINA

Članak 4.

Jamčevina u iznosu od 100,00 kuna se uplaćuje na žiro račun Proračuna grada Belišća broj: HR78 2340 0091 8016 0000 1, s pozivom na broj: 68 7811-OIB uplatitelja, s naznakom “jamčevina” .

Jamčevina najpovoljnijeg ponuditelja se zadržava i uračunava u zakupninu, a ponuditeljima koji ne uspiju na natječaju, jamčevina će se vratiti u roku od 15 dana od dana donošenja odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja.

SADRŽAJ PONUDE, ADRESA DOSTAVE I DATUM JAVNOG OTVARANJA PONUDE

Članak 5.

Ponude u pisanom obliku, na odgovarajućem obrascu, mogu podnijeti fizičke i pravne osobe koje su registrirane za obavljanje predmetnih djelatnosti i nemaju nepodmirenih obaveza prema državnom proračunu i proračunu grada Belišća.

Članak 6.

Ponude se dostavljaju poštom preporučeno, u zatvorenim omotnicama, s naznakom na omotnici:

“NATJEČAJ ZA ZAKUP DIJELA POSLOVNOG PROSTORA BROJ 2 NA ADRESI: VIJENAC S.H.GUTMANNA 12 U BELIŠĆU- NE OTVARATI”

na adresu: Grad Belišće, Vijenac dr. Franje Tuđmana 1, 31551 Belišće, a mogu se predati i osobno na istoj adresi, svakog radnog dana od 7 do 15 sati, u roku od 8 dana od dana objave natječaja, odnosno zaključno do 19. veljače 2021. godine (PETAK).

Članak 7.

Pisana ponuda mora sadržavati:

  • naziv, odnosno ime i prezime natjecatelja, sjedište odnosno adresu i OIB,
  • adresu poslovnog prostora za koji se podnosi ponuda,
  • ponuđeni mjesečni iznos zakupnine izražen u kunama,
  • presliku obrtnice ili izvatka iz obrtnog registra, odnosno izvatka nadležnog trgovačkog suda,
  • presliku osobne iskaznice,
  • dokaz o uplaćenoj jamčevini,
  • potvrdu o podmirenim dospjelim obvezama prema državnom proračunu,
  • potvrdu o podmirenim dospjelim obvezama prema gradu Belišću,
  • vlastoručno potpisanu izjavu o suglasanosti sa svim uvjetima javnog natječaja te korištenjem i obradom osobnih podataka u svrhu provedbe postupka nakon objavljenog javnog natječaja.

Javno otvaranje ponuda održat će se 23. veljače 2021. godine (UTORAK) u 12:00 sati u Gradskoj upravi grada Belišća, Vijenac dr. Franje Tuđmana 1, Belišće.

U slučaju više ponuda s istim uvjetima, ponuditelj ili njegov punomoćnik obvezan je biti na otvaranju ponuda ako želi koristiti pravo na nastavak postupka nadmetanjem.

Nepotpune i nepravodobne ponude neće se razmatrati, a potpune i pravodobne koje ne ispunjavaju sve natječajne uvjete će se smatrati neprihvatljivim.

Članak 8.

Neće se razmatrati ponuda ponuditelja koji zaključno s danom podnošenja ponude na natječaj ima dospjelo dugovanje prema državnom proračunu i proračunu Grada Belišća po bilo kojoj osnovi.

NAJPOVOLJNIJI PONUDITELJ I PRVENSTVENO PRAVO ZAKUPA

Članak 9.

Najpovoljniji ponuditelj je onaj koji je ispunio sve natječajne uvjete i ponudio najviši iznos zakupnine.

Odluku o izboru najpovoljnije ponude donosi Gradonačelnik grada Belišća. Nakon donošenja odluka o tome se obavještavaju svi sudionici na natječaju, a s najpovoljnijim ponuditeljem Gradonačelnik će sklopiti ugovor o zakupu.

UGOVOR O ZAKUPU

Članak 10.

Najpovoljniji ponuditelj obvezan je najkasnije u roku od petnaest dana od dana donošenja Odluke Gradonačelnika o odabiru ponuditelja sklopiti ugovor o zakupu, a u protivnom će se smatrati da je odustao od sklapanja ugovora o zakupu i nema pravo na povrat uplaćene jamčevine.

Najpovoljniji ponuditelj je prije potpisa ugovora o zakupu, obvezan uplatiti na žiroračun proračuna Grada Belišća novčani depozit u visini dvije mjesečne ugovorene zakupnine, koji će se aktivirati ako zakupnik nakon prestanka važenja ugovora o zakupu nije podmirio dospjelu zakupninu i dospjele neplaćene režijske troškove za predmetni poslovni prostor.

Iz novčanog depozita će se osim dužne zakupnine i neplaćenih troškova nastalih redovnim korištenjem predmetnog poslovnog prostora, ukoliko je iznos depozita dostatan, naplatiti kamate obračunate zbog zakašnjelog plaćanja ugovornih obveza te sve štete koje je na poslovnom prostoru prouzročio zakupnik, a nije ih sanirao o svom trošku.

Članak 11.

Ugovor o zakupu sklapa se u pisanom obliku potvrđen (solemniziran) po javnom bilježniku, a sukladno odredbi članka 4. stavka 3. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora, na trošak zakupnika.

Sve druge eventualne troškove oko provedbe ugovora snosi zakupnik.

TROŠKOVI ODRŽAVANJA I KORIŠTENJA PROSTORA

Članak 12.

Zakupnik je dužan je osim zakupnine plaćati i sve troškove tekućeg održavanja kao i ostale naknade uzrokovane korištenjem predmetnog poslovnog prostora.

Zakupnik se obvezuje plaćati troškove potrošene vode, smeća, struje i grijanja, a što će biti regulirano ugovorom o zakupu.

PONIŠTENJE NATJEČAJA

Članak 13.

Gradonačelnik zadržava pravo poništenja natječaja ili dijela natječaja, odnosno neprihvaćanja niti jedne ponude.

G R A D O N A Č E L N I K

Klasa:372-03/21-07/01
Urbroj:2185/02-01-21-5
Belišće, 11. veljače 2021. godine

Gradonačelnik
Dinko Burić, dr.med.,v.r.

Izvor: Javni natječaj za zakup dijela poslovnog prostora broj 2 u Belišću, Vijenac S.H.Gutmanna 12, k.č.br. 371, k.o.Belišće | Grad Belišće

Pogledaj još

Comments

Leave a Comment

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>