Side Navigation

X

Javni natječaj za prodaju rabljenog vozila – teretnog automobila u vlasništvu društva Hidrobel d.o.o.

JAVNI NATJEČAJ ZA PRODAJU RABLJENOG VOZILA – TERETNOG AUTOMOBILA U VLASNIŠTVU DRUŠTVA HIDROBEL D.O.O.

Temeljem članka 24. Društvenog ugovora o osnivanju društva Hidrobel s ograničenom odgovornošću za vodne usluge, te Odluke o prodaji rabljenog vozila od 25.9.2023. godine, direktorica društva Lidija Gavrić, dipl.ing.građ. raspisuje

Javni natječaj za prodaju rabljenog vozila – teretnog automobila u vlasništvu društva Hidrobel d.o.o.

I. PREDMET PRODAJE:

1. Marka, tip i model: RENAULT MASTER 2.5 DCI

Vrsta stroja: Teretni automobil

Boja stroja: Bijela

Broj šasije: VF1HDCUK633839639

Snaga motora: 84 kW

Godina proizvodnje: 2005.

Vrsta motora: Diesel-Euro 3

Oblik karoserije: Otvoreno sa ceradom

Broj vrata: 4

Zapremnina motora: 2.463 ccm³

Prijeđeni kilometri: 261 048 km

Registarska oznaka

Početna prodajna cijena:2.199,36 EUR

U početnu cijenu je uključen porez na dodanu vrijednost (PDV).

II. NAČIN I UVJETI PRODAJE

Prodaja se obavlja prikupljanjem pismenih ponuda, fizičkih ili pravnih osoba sa sjedištem u Republici Hrvatskoj. Prodaja rabljenog vozila – teretnog automobila obavlja se po načelu „viđeno – kupljeno“, što isključuje sve naknadne prigovore kupca. Sve troškove vezano za prijenos prava vlasništva nad rabljenim vozilom – teretnim automobilom, dužan je snositi kupac. Rabljeno vozilo – teretni automobil se može pogledati radnim danom od 7,00 -15,00 sati, sve do isteka roka za dostavu ponuda, uz prethodnu najavu na tel: 031/665-195, na adresi: Hidrobel d.o.o. za vodne usluge, Radnička 1/B , Belišće.

Ponude mogu predati fizičke i pravne osobe koje moraju uplatiti jamčevinu u visini 10 % početne cijene. Jamčevina se uplaćuje na žiro račun broj IBAN: HR66 2340 0091 1106 4089 3, Hidrobel d.o.o., model HR 00, poziv na broj – OIB uplatitelja za fizičke i pravne osobe, opis plaćanja – jamčevina i ime uplatitelja.

III. SADRŽAJ PONUDE

  • Ime i prezime ponuditelja fizičke osobe, odnosno naziv pravne osobe, OIB, adresa i kontakt ponuditelja;
  • Preslika osobne iskaznice za fizičke osobe, odnosno preslika izvoda iz odgovarajućeg registra za pravne osobe;
  • Dokaz o izvršenoj uplati jamčevine;
  • Broj računa za potrebe povrata iznosa jamčevine;
  • Iznos ponuđene kupoprodajne cijene ;
  • Vlastoručno potpisanu izjavu ponuditelja da je suglasan sa obradom osobnih podataka u svrhu provedbe postupka nakon objavljenog Javnog natječaja (Prilog 1. – obrazac Izjave) ;

IV. ROK ZA DOSTAVU PONUDE

Pisane ponude ponuditelji su dužni dostaviti u zatvorenoj omotnici, s naznakom „Ne otvaraj – ponuda za kupnju rabljenog vozila – teretnog automobila“, preporučeno poštom na adresu: Hidrobel d.o.o., Radnička 1/B, 31551 Belišće ili osobno dostavom na navedenu adresu radnim danom od 7,00 – 15,00 sati.

Ponude je potrebno dostaviti, bez obzira na način dostave u roku od 10 dana od dana objave javnog poziva.

Sve ponude pristigle u roku za dostavu ponuda otvorit će Povjerenstvo za prodaju 6.10.2023. godine u 11,00 sati bez prisutnosti javnosti.

Povjerenstvo će o otvaranju, pregledu i ocjeni pristiglih ponuda sačiniti zapisnik te utvrditi prijedlog Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuditelja.

Nepravodobne i nepotpune ponude neće se razmatrati. Ponuda pristigla nakon roka neće se otvarati i obilježit će se kao zakašnjelo pristigla ponuda. Zakašnjela ponuda vratit će se odmah ponuditelju koji ju je dostavio.

V. ODABIR NAJPOVOLJNIJEG PONUDITELJA

Najpovoljnijom ponudom smatrat će se ponuda s najvišom ponuđenom cijenom. U slučaju dvije ili više ponuda s istom cijenom, odabrat će se ranije zaprimljena ponuda.

Postupak prodaje bit će proveden i u slučaju da se javi samo jedan zainteresirani kandidat.

O rezultatima javnog natječaja ponuditelji će biti obaviješteni u roku 7 dana od dana otvaranja ponuda.

Najpovoljnijem ponuditelju se jamčevina uračunava u cijenu, a ostalim ponuditeljima se vraća. Ukoliko ponuditelj odustane od kupnje ili ne uplati kupoprodajnu cijenu u ugovorenom roku gubi pravo na povrat jamčevine.

Nakon što dobije obavijest o prihvaćanju ponude, odabrani ponuditelj obvezan je sklopiti Ugovor o kupoprodaji s društvom Hidrobel d.o.o. u roku od 7 dana od dana dostave Odluke o izboru njegove ponude kao najpovoljnije, te u roku od 7 dana od dana sklapanja Ugovora uplatiti kupoprodajnu cijenu na račun Hidrobela d.o.o.. Ako najpovoljniji ponuditelj ne uplati preostali iznos kupoprodajne cijene ili ne zaključi Ugovor o kupoprodaji u utvrđenom roku smatrati će se da je odustao od ponude.

Prodavatelj zadržava pravo bez dodatnog objašnjenja ili naknade troškova i/ili štete zainteresiranim osobama odustati od prodaje predmetnog rabljenog vozila – teretnog automobila i/ili poništiti ovaj Javni natječaj u toku trajanja postupka kao i pravo na pojašnjenje, upotpunjavanje i provjeru dostavljenih informacija i dokumenata, te pravo i zahtijevati od ponuditelja dostavu izvornika ili ovjerenih preslika informacija i dokumenata prema ovom Javnom natječaju.

VI. OBJAVA JAVNOG NATJEČAJA

Ovaj Javni natječaj objavit će se na Oglasnoj ploči Društva i web stranici Društva.

D i r e k t o r i c a
Lidija Gavrić, dipl.ing.građ.

 

društva Lidija Gavrić, dipl.ing.građ. raspisuje Javni natječaj za prodaju rabljenog vozila – teretnog

Izvor: Javni natječaj za prodaju rabljenog vozila – teretnog automobila u vlasništvu društva Hidrobel d.o.o. | Hidrobel d.o.o.

Pogledaj još

Comments

Leave a Comment

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>