Side Navigation

X

Javni natječaj za prodaju rabljenih radnih strojeva u vlasništvu društva Hidrobel d.o.o.

JAVNI NATJEČAJ ZA PRODAJU RABLJENIH RADNIH STROJEVA U VLASNIŠTVU DRUŠTVA HIDROBEL D.O.O.

JAVNI NATJEČAJ ZA PRODAJU RABLJENIH RADNIH STROJEVA U VLASNIŠTVU DRUŠTVA HIDROBEL D.O.O.

Na temelju Odluke Nadzornog odbora društva Hidrobel d.o.o. za vodne usluge od 10.2.2021. godine, direktorica društva Lidija Gavrić, dipl.ing.građ. raspisuje

Javni natječaj za prodaju rabljenih radnih strojeva u vlasništvu društva Hidrobel d.o.o. za vodne usluge

I. PREDMET PRODAJE:

1. Marka, tip i model: JCB 3CX SM POWERSHIF
Vrsta stroja: Utovarivač – bager
Boja stroja: Žuta
Identifikacijski broj: SLP3CXTS3E0942250
Snaga motora: 63 kW
Godina proizvodnje: 2003.
Vrsta goriva: Diesel
Masa stroja: 8076 kg
Broj radnih sati: 11594

Početna prodajna cijena: 172.889,72 kn
U početnu cijenu je uključen porez na dodanu vrijednost (PDV).

2. Marka, tip i model: JCB 8040 ZTS
Vrsta stroja: Mini bager
Boja stroja: Žuta
Identifikacijski broj: JCB08040C81056417
Snaga motora: 34,1 kW
Godina proizvodnje: 2008.
Vrsta goriva: Diesel
Masa stroja: 4300 kg
Broj radnih sati: 2071

Početna prodajna cijena: 133.630,71 kn
U početnu cijenu je uključen porez na dodanu vrijednost (PDV).

II. NAČIN I UVJETI PRODAJE

Prodaja se obavlja prikupljanjem pismenih ponuda, fizičkih ili pravnih osoba sa sjedištem u Republici Hrvatskoj. Prodaja radnih strojeva obavlja se po načelu „viđeno – kupljeno“, što isključuje sve naknadne prigovore kupca. Sve troškove vezano za prijenos prava vlasništva nad kupljenim radnim strojem, dužan je snositi kupac. Radni strojevi se mogu pogledati radnim danom od 7,00 -15,00 sati, sve do isteka roka za dostavu ponuda, uz prethodnu najavu na tel: 031/665-195, na adresi: Hidrobel d.o.o. za vodne usluge, Radnička 1/B , Belišće.

Ponude mogu predati fizičke i pravne osobe koje moraju uplatiti jamčevinu u visini 10 % početne cijene. Jamčevina se uplaćuje na žiro račun broj IBAN: HR66 2340 0091 1106 4089 3, Hidrobel d.o.o. za vodne usluge, model HR 00, poziv na broj – OIB uplatitelja za fizičke i pravne osobe, opis plaćanja – jamčevina i ime uplatitelja.

III. SADRŽAJ PONUDE

  • Ime i prezime ponuditelja fizičke osobe, odnosno naziv pravne osobe, OIB, adresa i kontakt ponuditelja;
  • Preslika osobne iskaznice za fizičke osobe, odnosno preslika izvoda iz odgovarajućeg registra za pravne osobe;
  • Dokaz o izvršenoj uplati jamčevine;
  • Broj računa za potrebe povrata iznosa jamčevine;
  • Iznos ponuđene kupoprodajne cijene ;
  • Vlastoručno potpisanu izjavu ponuditelja da je suglasan sa obradom osobnih podataka u svrhu provedbe postupka nakon objavljenog Javnog natječaja (Prilog 1. – obrazac Izjave) ;
  • Naznaka vozila za koju se daje ponuda.

IV. ROK ZA DOSTAVU PONUDE

Pisane ponude ponuditelji su dužni dostaviti u zatvorenoj omotnici, s naznakom „Ne otvaraj – ponuda za kupnju rabljenog radnog stroja“, preporučeno poštom na adresu: Hidrobel d.o.o. za vodne usluge, Radnička 1/B, 31551 Belišće ili osobno dostavom na navedenu adresu radnim danom od 7,00 – 15,00 sati.

Ponude je potrebno dostaviti, bez obzira na način dostave u roku od 15 dana od dana objave javnog poziva.

Sve ponude pristigle u roku za dostavu ponuda otvorit će Povjerenstvo za prodaju 5.3.2021. godine u 11,00 sati bez prisutnosti javnosti.

Povjerenstvo će o otvaranju, pregledu i ocjeni pristiglih ponuda sačiniti zapisnik te utvrditi prijedlog Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuditelja.

Nepravodobne i nepotpune ponude neće se razmatrati. Ponuda pristigla nakon roka neće se otvarati i obilježit će se kao zakašnjelo pristigla ponuda. Zakašnjela ponuda vratit će se odmah ponuditelju koji ju je dostavio.

V. ODABIR NAJPOVOLJNIJEG PONUDITELJA

Najpovoljnijom ponudom smatrat će se ponuda s najvišom ponuđenom cijenom. U slučaju dvije ili više ponuda s istom cijenom, odabrat će se ranije zaprimljena ponuda.

Postupak prodaje bit će proveden i u slučaju da se javi samo jedan zainteresirani kandidat.

O rezultatima javnog natječaja ponuditelji će biti obaviješteni u roku 7 dana od dana otvaranja ponuda.

Najpovoljnijem ponuditelju se jamčevina uračunava u cijenu, a ostalim ponuditeljima se vraća. Ukoliko ponuditelj odustane od kupnje ili ne uplati kupoprodajnu cijenu u ugovorenom roku gubi pravo na povrat jamčevine.

Nakon što dobije obavijest o prihvaćanju ponude, odabrani ponuditelj obvezan je sklopiti Ugovor o kupoprodaji s društvom Hidrobel d.o.o. za vodne usluge u roku od 7 dana od dana dostave Odluke o izboru njegove ponude kao najpovoljnije, te u roku od 7 dana od dana sklapanja Ugovora uplatiti kupoprodajnu cijenu na račun Hidrobela d.o.o. za vodne usluge. Ako najpovoljniji ponuditelj ne uplati preostali iznos kupoprodajne cijene ili ne zaključi Ugovor o kupoprodaji u utvrđenom roku smatrati će se da je odustao od ponude.

Prodavatelj zadržava pravo bez dodatnog objašnjenja ili naknade troškova i/ili štete zainteresiranim osobama odustati od prodaje predmetnog radnog stroja i/ili poništiti ovaj Javni natječaj u toku trajanja postupka kao i pravo na pojašnjenje, upotpunjavanje i provjeru dostavljenih informacija i dokumenata, te pravo i zahtijevati od ponuditelja dostavu izvornika ili ovjerenih preslika informacija i dokumenata prema ovom Javnom natječaju.

VI. OBJAVA JAVNOG NATJEČAJA

Ovaj Javni natječaj objavit će se na Oglasnoj ploči Društva i web stranici Društva.

D i r e k t o r i c a
Lidija Gavrić, dipl.ing.građ.

Foto: Ilustracija

Izvor: Javni natječaj za prodaju rabljenih radnih strojeva u vlasništvu društva Hidrobel d.o.o. – Hidrobel d.o.o.

Pogledaj još

Comments

Leave a Comment

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>