Side Navigation

X

Javni natječaj za prodaju pokretnine

 NOVOSTI|

Temeljem članka 48. stavak 1. točka 5. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20), Odluke gradonačelnika o prodaji pokretnine (dimnjak s pripadajućim motorom i uređajem za uključivanje) u vlasništvu Grada Belišća, Klasa: 406-06/22-01/02, Urbroj: 2158-3-7/3-22-4, od 26. srpnja 2022. godine te članka 61., stavka 4., i stavka 5. točke 10. Statuta grada Belišća (“Službeni glasnik grada Belišća” br. br. 5/09, 3/13, 11/14,7/15, 1/16, 3/16, 1/18, 1/20 i 1/21 ) Gradonačelnik grada Belišća dana 26. srpnja 2022. godine raspisuje

JAVNI NATJEČAJ
za prodaju pokretnine (dimnjak s pripadajućim motorom i uređajem za uključivanje)
u vlasništvu Grada Belišća

1. PREDMET JAVNOG NATJEČAJA

Predmet javnog natječaja je prodaja pokretnine – dimnjak s pripadajućim motorom i uređajem za uključivanje, u vlasništvu Grada Belišća, na lokaciji Vijenac S. H. Gutmanna 11 Belišće.

Dimnjak je montažnog tipa, izrađen od crnog lima, obojan u tamnosmeđoj boji, debljina lima: 0,55 mm, širina: 25 cm te visina: 9,50 m.

Dimnjak je izrađen rolo savijanjem, postavljen na fasadu zgrade mješovite uporabe sa obujmicama (na svaki 1 m) sa postavljenim centrifugalnim ventilatorom jačine 0, 25 kw. Predmet prodaje trenutno nije u funkciji, nije spojen s ventilacijskim sustavom u kuhinji što je vidno na fasadi zgrade (izvan upotrebe).

Prodaja se obavlja po sistemu “viđeno-kupljeno”, a prodavatelj ne odgovora kupcu za eventualne materijalne nedostatke pokretnine.

2. POČETNA PRODAJNA CIJENA

Početna prodajna cijena za pokretninu iz članka 1. ove Odluke određuje se prema tržišnoj (prometnoj) vrijednosti, sukladno procjembenom Elaboratu tržišne vrijednosti pokretnine – dimnjak, koji je izrađen od strane ovlaštene tvrtke STRUGA-GRADNJA j.d.o.o., za graditeljstvo i usluge, Valpovo, Učka 54, i iznosi
4.987,00 kuna (slovima:četiritisućedevetstoosamdesetisedamkuna) uvećano za PDV.

3. JAMČEVINA

Jamčevina iznosi 498,70 kuna za pokretninu iz točke 1. ovog Javnog natječaja.

Jamčevina se uplaćuje na žiro račun Proračuna grada Belišća  broj HR78 2340 0091 8016 0000 1, Model 68, poziv na broj 7757-OIB uplatitelja, s naznakom “jamčevina dimnjak”.

Odabranom ponuditelju jamčevina će se uračunati u prodajnu cijenu, a ponuditeljima koji ne uspiju na natječaju, jamčevina će se vratiti u roku od 15 (petnaest) dana od dana donošenja Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuditelja.

Ponuditelj može odustati od svoje ponude do početka postupka javnog otvaranja ponuda, u kojem slučaju ima pravo na povrat jamčevine.

Uplaćena jamčevina ne vraća se najpovoljnijem ponuditelju ako odustane od sklapanja ugovora o kupoprodaji.

4. SADRŽAJ PONUDE

Pravo podnošenja ponude za kupnju pokretnine iz točke 1. ovog Javnog natječaja ima svaka pravna i fizička osoba koja na temelju važećih propisa može stjecati vlasništvo na pokretninama na području Republike Hrvatske i koja uredno izvršava sve financijske obveze prema Gradu Belišću.

Ponuditelj može podnijeti ponudu za pokretninu koja je predmet ovog Javnog natječaja.

Pisana ponuda mora sadržavati:

za fizičke osobe:

  • obrazac ponude s osobnim podacima (ime i prezime, OIB, adresa, kontakt telefon) i iznosom ponuđene cijene izražene u kunama i brojem,
  • preslik osobne iskaznice,
  • dokaz o uplaćenoj jamčevini,
  • potvrdu o podmirenim dospjelim obvezama prema gradu Belišću,
  • potpisana Izjava o prihvaćanju uvjeta natječaja i obradi osobnih podataka u svrhu natječaja.

za pravne osobe:

  • obrazac ponude s podacima o pravnoj osobi (naziv ponuditelja, MB i OIB, adresu sjedišta, kontakt telefon) i iznosom ponuđene cijene izražene u kunama i brojem,
  • izvod iz registra nadležnog trgovačkog suda (izvornik ili preslika)
  • dokaz o uplaćenoj jamčevini,
  • potvrdu o podmirenim dospjelim obvezama prema gradu Belišću,
  • potpisana Izjava o prihvaćanju uvjeta natječaja i obradi osobnih podataka u svrhu natječaja.

Obrazac ponude i Izjava o prihvaćanju uvjeta natječaja mogu se dobiti u Gradskoj upravi grada Belišća i na internet stranici: www.belisce.hr, za vrijeme dok je natječaj otvoren.

Potvrdu o podmirenim dospjelim obvezama prema gradu Belišću izdaje Upravni odjel za financije i proračun grada Belišća.

Ponuda koja ne sadrži navedeno smatra se nevažećom te se odbacuje.

Najpovoljnijom ponudom smatrat će se ponuda koja uz ispunjenje uvjeta iz natječaja sadrži i najviši iznos ponuđene cijene.

5. UVJETI KUPNJE POKRETNINE

Kupac je dužan uplatiti kupoprodajnu cijenu u cijelosti najkasnije u roku od 30 dana od dana sklapanja kupoprodajnog ugovora, a upis prava vlasništva dozvoljava se kupcu tek nakon isplate kupoprodajne cijene u cijelosti.

6. SKLAPANJE KUPOPRODAJNOG UGOVORA

Gradonačelnik s najpovoljnijim ponuditeljem sklapa kupoprodajni ugovor najkasnije u roku od 30 dana od dana donošenja odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja.

Ukoliko najpovoljniji ponuditelj ne pristupi sklapanju kupoprodajnog ugovora u propisanom roku ili po pozivu Gradonačelnika, smatra se da je odustao od kupnje pokretnine, u kojem slučaju gubi pravo na povrat uplaćene jamčevine.

Troškove ovjere ugovora o kupoprodaji te sve ostale troškove vezane uz prijenos prava vlasništva snosi kupac.

7. ADRESA DOSTAVE PONUDE

Ponude se dostavljaju poštom preporučeno, u zatvorenim omotnicama, s naznakom na omotnici:

„JAVNI NATJEČAJ ZA PRODAJU POKRETNINE – DIMNJAK, U VLASNIŠTVU GRADA BELIŠĆA“
– NE OTVARATI“

na adresu: Grad Belišće, Vijenac dr. Franje Tuđmana 1, 31551 Belišće, a mogu se predati i osobno na istoj adresi, svakog radnog dana od 7:00 do 15:00 sati, od dana objave natječaja zaključno do 4. kolovoza 2022. godine (ČETVRTAK).

Javno otvaranje ponuda održat će se 9. kolovoza 2022. godine (UTORAK) s početkom u 12,15 sati u prostoriji Male vijećnice Gradske uprave grada Belišća (I kat), Vijenac dr. Franje Tuđmana 1, Belišće

Natječaj je objavljen na oglasnoj ploči u Gradskoj upravi grada Belišća i na internet adresi: www.belisce.hr.

8. PRAVO PONIŠTENJA JAVNOG NATJEČAJA

Grad, u slučaju nastupa bitno promijenjenih okolnosti, zadržava pravo da odustane od prodaje pokretnine u svako doba prije potpisivanja ugovora, uz povrat uplaćene jamčevine ponuditelju. Grad ne snosi materijalnu ili drugu odgovornost prema ponuditelju niti ga ima obvezu obavijestiti o razlozima za odustanak.

Klasa: 406-06/22-01/02
Urbroj: 2158-3-7/3-22-5
Belišće, 26. srpnja 2022. godine

Gradonačelnik
Dinko Burić,dr.med.

Izvor: Javni natječaj za prodaju pokretnine | Grad Belišće

Pogledaj još

Comments

Leave a Comment

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>