Side Navigation

X

Javni natječaj za prodaju nekretnina u vlasništvu društva Hidrobel d.o.o. za vodne usluge

JAVNI NATJEČAJ ZA PRODAJU NEKRETNINA U VLASNIŠTVU DRUŠTVA HIDROBEL D.O.O. ZA VODNE USLUGE

Temeljem članka 24. Društvenog ugovora o osnivanju društva Hidrobel d.o.o. za vodne usluge i Odluke donesene na 5. sjednici Nadzornog odbora društva Hidrobel d.o.o. za vodne usluge održanoj 4.1.2022. godine direktorica Lidija Gavrić, dipl.ing.građ. dana 27. siječnja 2022. godine raspisuje

JAVNI NATJEČAJ

za prodaju nekretnina u vlasništvu društva Hidrobel d.o.o. za vodne usluge

1. PREDMET JAVNOG NATJEČAJA

Predmet javnog natječaja je prodaja nekretnina u vlasništvu društva Hidrobel d.o.o. za vodne usluge:

1.) označeno kao k.č.br. 358/97, k.o. Belišće, u naravi „Gospodarsko dvorište, spremnik u tvorničkom krugu“ u Gospodarskoj zoni I – Grada Belišća, ukupne površine 2105 m²

Napomena:

Novonastala čestica nije upisana u katastar i zemljišnoknjižni odjel.

Novonastala parcela je nastala cijepanjem k.č.br. 358/41, k.o. Belišće.

2.) označeno kao k.č.br. 358/43, upisano u z.k.ul.br. 1976, k.o. Belišće, u naravi „Gospodarsko dvorište u tvorničkom krugu“ u Gospodarskoj zoni I – Grada Belišća, površine 1129 m² i označeno kao k.č.br. 358/42, upisano u z.k.ul.br. 1975, k.o. Belišće, u naravi „Gospodarsko dvorište u tvorničkom krugu“ u Gospodarskoj zoni I – Grada Belišća, površine 1755 m².

Ukupna površina čestica iz točke 2. članka I. ove Odluke iznosi 2884 m².

Prodaja se vrši po sistemu “viđeno-kupljeno”, te prodavatelj ne odgovora kupcu za bilo kakve nedostatke nekretnine koja je predmet prodaje.

Napomena:

Javni natječaj ne predviđa prodaju nekretnina iz točke 1.1. i točke 1.2. zasebno – početna prodajna cijena nekretnina uključuje obje nekretnine.

2. POČETNA PRODAJNA CIJENA

Početna prodajna cijena za nekretninu iz točke 1.1. ovog Javnog natječaja iznosi 63.150,00 kn (slovima: šezdesettritisućestopedesetkuna) bez PDV-a, a početna prodajna cijena za nekretninu iz točke 1.2. ovog Javnog natječaja iznosi 141.685,00 kn (slovima: stočetrdesetjednatisućašestoosamdesetpetkuna) bez PDV-a.

Početne prodajne cijene utvrđene su sukladno procjembenim elaboratima vrijednosti nekretnina, koji su izrađeni od strane ovlaštene tvrtke STRUGA-GRADNJA j.d.o.o.

Ukupna prodajna cijena nekretnina iz točke 1.1. i točke 1.2. iznosi 204.835,00 kn (dvjestočetiritisućeosamstotridesetpetkuna) bez PDV-a, odnosno 256.043,75 kn sa PDV-om.

3. JAMČEVINA

Jamčevina za nekretnine iz točke 1. ovog Javnog natječaja iznosi 25.604,38 kn.

Jamčevina se uplaćuje na žiro račun društva Hidrobel d.o.o. za vodne usluge IBAN HR66 2340 0091 1106 4089 3, Model 00, poziv na broj -OIB uplatitelja za fizičke i pravne osobe, s naznakom “jamčevina”.

Odabranom ponuditelju jamčevina će se uračunati u prodajnu cijenu, a ponuditeljima koji ne uspiju na natječaju, jamčevina će se vratiti u roku od 15 dana od dana otvaranja ponuda.

4. SADRŽAJ PONUDE

Pravo podnošenja ponude za kupnju nekretnina iz točke 1. ovog Javnog natječaja ima svaka pravna i fizička osoba koja na temelju važećih propisa može stjecati vlasništvo na nekretninama na području Republike Hrvatske.

Pisana ponuda mora sadržavati:

za fizičke osobe:

  • obrazac ponude s osobnim podacima (ime i prezime, OIB, adresa, kontakt telefon) i iznosom ponuđene cijene izražene u kunama (Prilog 1. – obrazac Ponude),
  • preslik osobne iskaznice,
  • dokaz o uplaćenoj jamčevini,
  • vlastoručno potpisanu izjavu (obrazac) ponuditelja da je suglasan sa obradom osobnih podataka u svrhu provedbe postupka objavljenog Javnog natječaja (Prilog 2. – obrazac Izjave).

za pravne osobe:

  • obrazac ponude s podacima o pravnoj osobi (naziv ponuditelja, MB, OIB, adresu sjedišta, kontakt telefon) i iznosom ponuđene cijene izražene u kunama (Prilog 1. – obrazac Ponude)
  • izvod iz registra nadležnog trgovačkog suda (izvornik ili preslika)
  • dokaz o uplaćenoj jamčevini,

Obrazac ponude može se dobiti u službenim prostorijama Društva na adresi Radnička 1/b, 31551 Belišće i na internet stranici: www.hidrobel.hr, za vrijeme dok je natječaj otvoren.

Najpovoljnijom ponudom smatrat će se ponuda koja uz ispunjenje uvjeta iz natječaja sadrži i najviši iznos ponuđene cijene.

Ponuda koja ne sadrži navedeno smatra se nevažećom te se odbacuje.

5. ISPLATA KUPOPRODAJNE CIJENE

Kupoprodajna cijena plaća se odjednom, a kupac je dužan istu uplatiti u cijelosti najkasnije u roku od 30 dana od dana sklapanja kupoprodajnog ugovora, a upis prava vlasništva dozvoljava se kupcu tek nakon isplate kupoprodajne cijene u cijelosti.

6. SKLAPANJE KUPOPRODAJNOG UGOVORA

Direktor Društva s najpovoljnijim ponuditeljem sklapa kupoprodajni ugovor najkasnije u roku od 30 dana od dana donošenja odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja.

Ukoliko najpovoljniji ponuditelj ne pristupi sklapanju kupoprodajnog ugovora u propisanom roku ili po pozivu direktora Društva, smatra se da je odustao od kupnje nekretnine, u kojem slučaju gubi pravo na povrat uplaćene jamčevine.

Troškove ovjere ugovora, poreza na promet nekretnina, uknjižbe nekretnine u zemljišne i katastarske knjige te sve ostale troškove vezane uz prijenos prava vlasništva snosi kupac.

7. ADRESA DOSTAVE PONUDE

Ponude se dostavljaju poštom preporučeno, u zatvorenim omotnicama u roku od 8 dana od dana objave javnog natječaja, s naznakom na omotnici:

Javni natječaj za prodaju nekretnina u vlasništvu društva Hidrobel d.o.o. za vodne usluge

– NE OTVARATI“

na adresu: Hidrobel d.o.o. za vodne usluge, Radnička 1/b, 31551 Belišće, a mogu se predati i osobno na istoj adresi, svakog radnog dana od 7 do 15 sati, od dana objave natječaja zaključno

do 4. veljače 2022. godine.

Povjerenstvo će otvarati ponude 8. veljače 2022. godine s početkom u 9,00 sati u službenoj prostoriji Društva (konferencijska sala), Radnička 1/b, 31551 Belišće, bez prisutnosti javnosti, o čemu će sačiniti zapisnik te utvrditi prijedlog Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuditelja.

O rezultatima javnog natječaja ponuditelji će biti obaviješteni u roku 7 dana od dana otvaranja ponuda.

Natječaj je objavljen na internet adresi: www.hidrobel.hr i na oglasnoj ploči Društva.

8. PRAVO PONIŠTENJA JAVNOG NATJEČAJA

Hidrobel d.o.o. za vodne usluge zadržava pravo ne odabrati niti jednu od prispjelih ponuda ukoliko ocijeni da iste nisu od interesa za Društvo, bez obrazloženja i odgovornosti prema bilo kojem ponuditelju.

Belišće, 27.1.2022. godine

D i r e k t o r i c a

Lidija Gavrić, dipl.ing.građ.

Izvor: Javni natječaj za prodaju nekretnina u vlasništvu društva Hidrobel d.o.o. za vodne usluge | Hidrobel d.o.o.

Pogledaj još

Comments

Leave a Comment

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>