Side Navigation

X

Javni natječaj za financiranje projekata udruga iz Proračuna grada Belišća za 2023. godinu | Grad Belišće

 NATJEČAJI I JAVNI POZIVI GRADA BELIŠĆENOVOSTI|

Na temelju članka 6. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (NN br. 26/15 i 37/21), članka 61., stavka 4. i stavka 5., točke 9. i 29. Statuta Grada Belišća („Službeni glasnik grada Belišća“ br. 5/09, 3/13, 11/14, 7/15, 1/16, 3/16, 1/18, 1/20 i 1/21) i članka 10. Pravilnika o financiranju projekata i programa udruga na području  grada Belišća („Službeni glasnik grada Belišća“ br. 1/18, 2/22 i 2/23) gradonačelnik grada Belišća objavljuje:

JAVNI NATJEČAJ
ZA FINANCIRANJE PROJEKATA UDRUGA IZ PRORAČUNA GRADA BELIŠĆA ZA 2023. GODINU

(1) Grad Belišćepoziva udruge koje su programski usmjerene na provođenje projekata od interesa za opće dobro, a djeluju na području grada Belišća i čije aktivnosti pridonose zadovoljenju javnih potreba i ispunjavanju ciljeva i prioriteta definiranih strateškim i planskim dokumentima Grada Belišća da podnesu prijavu za ostvarivanje financijske podrške projektima Grada Belišća u 2023. godini.

2) Udruge sukladno ovom Javnom natječaju mogu podnijeti prijavu za financijsku podršku projektima koji se provode u 2023. godini u području:

 • kulture
 • tehničke kulture i informatike
 • zdravstvene i socijalno-humanitarne zaštite
 • zaštite ljudskih prava i sloboda
 • djece i mladih
 • očuvanja okoliša
 • promicanja vrijednosti Domovinskog rata

(3) Prioritetna područja ovog Natječaja obuhvaćaju poticanje projekata i aktivnosti koje se odnose na:

A) UDRUGE GRAĐANA

 1. Za područje kulture:
 • zaštitu kulturne baštine i tradicijskih običaja
 • arhivsku i izdavačku djelatnost te književne manifestacije
 • likovnu i muzejsko-galerijsku djelatnost
 • glazbenu i kazališnu djelatnost
 • programe koji potiču kulturu mladih i alternativnu kulturu
 • kulturno-umjetnički amaterizam i
 • međunarodnu kulturnu suradnju.
 1. Za područje tehničke kulture i informatike:
 • poticanje i promicanje tehničke kulture i informatike
 • programi odgoja, obrazovanja i osposobljavanja djece, mladeži i odraslih osoba za stjecanje tehničkih, tehnoloških i informatičkih znanja i vještina
 • specifični programi odgoja, obrazovanja i osposobljavanja djece i mladeži za stjecanje tehničkih, tehnoloških i informatičkih znanja i vještina koji obuhvaćaju darovitu i djecu s posebnim potrebama
 • korištenje informatičke tehnologije u svrhu unapređenja lokalne zajednice i
 • uvođenje i korištenje novih informatičkih tehnologija.
 1. Za područje zdravstvene i socijalno-humanitarne zaštite:
 • promicanje zdravih stilova života
 • prevenciju ovisnosti u zajednici (duhan, alkohol, opojne droge i sl.)
 • prevenciju kroničnih oboljenja i zaraznih bolesti
 • promicanje prava pacijenata
 • osnaživanje osoba s invaliditetom i posebnim potrebama za njihovo aktivno sudjelovanje u životu lokalne zajednice
 • programe psihosocijalnog tretmana
 • zaštitu i skrb o starijim i nemoćnim osobama
 • pomoć siromašnima
 • širenje i razvoj volonterstva, solidarnosti i humanitarnog djelovanja za osjetljive skupine.
 1. Za područje zaštite ljudskih prava i sloboda:
 • poticanje tolerancije prema svim različitostima i unapređivanje ravnopravnosti među građanima
 • informiranje i edukaciju građanstva o ljudskim i manjinskim pravima
 • edukaciju i poticanje građana na sudjelovanje u odlučivanju na razini lokalne i mjesne samouprave
 • razvitak volonterstva i jačanje građanskog aktivizma, razvitak regionalne i prekogranične suradnje
 • programi edukacije i osnaživanja ranjivih skupina (žene, starije osobe i sl.).

5. Za područje djece i mladih:

 • programe neformalnog odgoja, obrazovanja i osposobljavanja djece i mladeži
 • poticanje društvenog angažmana mladih ljudi organiziranim volonterskim radom
 • edukaciju mladih o društvenoj odgovornosti u odnosu na pojave socijalne isključivosti, diskriminacije i stereotipa
 • potporu djeci i mladim osobama s invaliditetom
 • edukaciju za demokraciju i civilno društvo
 • poticanje osnivanja i djelovanja klubova za mlade, poticanje organiziranog korištenja slobodnog vremena djece i mladih

6. Za područje očuvanja okoliša

 • promicanje ekoloških spoznaja, edukaciju i poticanje građana na sudjelovanje u zaštiti okoliša, prirode i prirodne baštine
 • razvitak volonterstva i jačanje građanskog aktivizma u zaštiti okoliša i održivom razvoju svoje lokalne zajednice
 • organiziranje praktičnih akcija zaštite i poboljšanja okoliša
 • program prevencije od alergijskih bolesti suzbijanjem rasta i širenja ambrozije
 • djelovanje u očuvanju prirode, zaštiti okoliša, uljepšanju svoje okoline i čuvanju i unaprjeđenju općih vrijednosti kulture življenja

B) UDRUGE PROISTEKLE IZ DOMOVINSKOG RATA

 1. Za područje promicanja vrijednosti Domovinskog rata:
 • zaštita i briga o braniteljima Domovinskog rata i njihovim obiteljima
 • očuvanje stečevina i zaštita digniteta Domovinskog rata
 • aktivno uključivanje članova udruga proisteklih iz Domovinskog rata u sve segmente civilnog društva
 • očuvanje sjećanja na poginule branitelje i obilježavanje značajnih obljetnica
 • zaštita i skrb o roditeljima i djeci poginulih branitelja
 • socijalizacija, druženje i rekreacija članova udruga proisteklih iz Domovinskog rata i njihovih obitelji.

(4) Ukupno planirana vrijednost Javnog natječaja je

 • za prioritetno područje:
  a) Udruge građana 24.554,00 €
  b) Udruge proistekle iz Domovinskog rata 9.954,00 €

Iznos financiranja koji se može zatražiti i ugovoriti po pojedinom projektu je od 133,00 € do najviše 4.645,00 €, a planira se ugovoriti dodjela financijskih sredstava za okvirno 45  projekata.

Područje financiranja Raspon sredstava namijenjen za financiranje pojedinog programa/ projekta/ aktivnosti / u eurima
1. Kultura 133,00 – 4.645,00
2. Tehnička kultura i informatika 133,00 – 1.327,00
3. Udruge proistekle iz Domovinskog rata 133,00 – 2.654,00
4. Zdravstvena i socijalno-humanitarna zaštita 133,00 – 2.654,00
5. Zaštita ljudskih prava i sloboda 133,00 – 1.327,00
6. Djeca i mladi 133,00 – 1.991,00
7. Očuvanje okoliša 133,00 – 1.327,00

(5) Datum objave natječaja je 8. veljače 2023. godine. Rok za podnošenje prijava je 30 dana, a završava 10. ožujka 2023. godine.

(6) Svaka udruga u okviru ovog Javnog natječaja može podnijeti najviše jednu prijavu za financijsku podršku projektu na razdoblje provedbe do jedne godine. Ista udruga može biti partner na više projekata unutar definiranih područja u članku 3. Javnog natječaja.

(7) Mjerila koja udruge moraju ispunjavati, dokumentacija koja se prilaže, ostvarivanje prednosti u financiranju i prihvatljivi prijavitelji detaljno su opisani u Uputama za prijavitelje.

(8) Prijave se dostavljaju isključivo na propisanim obrascima, koji su zajedno s Uputama za prijavitelje, dostupni na mrežnim stranicama Grada Belišća https://www.belisce.hr/

Prijava se podnosi:

u elektroničkom obliku sa svom traženom dokumentacijom i skeniranim obrascima, u PDF formatu, na adresu elektroničke pošte:

udruge@belisce.hr

s nazivom e-maila Javni natječaj za financiranje projekata udruga iz Proračuna grada Belišća za 2023. godinu“ – naziv udruge pošiljatelja

ili preporučeno poštom u zatvorenoj omotnici, snavedenim nazivom i adresom udruge pošiljatelja, na sljedeću adresu:

Grad Belišće
Vijenac dr. Franje Tuđmana 1
31551 Belišće

uz napomenu na omotnici: „NE OTVARATI – Javni natječaj za financiranje projekata udruga iz Proračuna grada Belišća za 2023. godinu“

(9) Postupak zaprimanja, otvaranja i pregleda dostavljenih prijava, procjena prijava, dostava dodatne dokumentacije, ugovaranje, donošenje odluke o dodjeli financijskih sredstava, podnošenje prigovora, postupanje s dokumentacijom kao i indikativni kalendar provedbe Javnog natječaja detaljno su opisani u Uputama za prijavitelje.

Razmatrat će se samo pravodobno dostavljene prijave koje u cijelosti zadovoljavaju propisane uvjete ovog Javnog natječaja.

(10) Sva pitanja vezana uz ovaj Javni natječaj mogu se postaviti pročelnici Upravnog odjela za društvene djelatnosti, elektroničkim putem, slanjem upita na adresu elektroničke pošte: antonija.ab@belisce.hr.

Gradonačelnik:
Dinko Burić, dr. med.

KLASA: 402-06/23-04/1
URBROJ: 2158-3-02-01/1-23-3

Belišće, 8. veljače 2023.

Izvor: Javni natječaj za financiranje projekata udruga iz Proračuna grada Belišća za 2023. godinu | Grad Belišće

Pogledaj još

Comments

Leave a Comment

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>