Side Navigation

X

JAVNA RASPRAVA O PRIJEDLOGU IZMJENA I DOPUNA DPU-A GOSPODARSKE ZONE “KOD PRUGE” U BELIŠĆU

JAVNA RASPRAVA O PRIJEDLOGU IZMJENA I DOPUNA DPU-A GOSPODARSKE ZONE “KOD PRUGE” U BELIŠĆU

Objavljeno: 06. 3. 2020.

REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
GRAD BELIŠĆE
Vij. dr. Franje Tuđmana 1
Gradonačelnik
Klasa: 350-01/19-03/02
Urbroj: 2185/02-1-20-19
Belišće, 2. ožujka 2020. godine

Temeljem članka 96. Zakona  o prostornom uređenju (NN broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19) i Odluke o izradi Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja (DPU) Gospodarske zone „Kod pruge“ u Belišću („Službeni glasnik Grada Belišća broj 9/19), Gradonačelnik Grada Belišća objavljuje

JAVNU RASPRAVU
o Prijedlogu Izmjena i dopuna
Detaljnog plana uređenja (DPU) Gospodarske zone „Kod pruge“ u Belišću

1. Javna rasprava o Prijedlogu Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja (DPU) Gospodarske zone „Kod pruge“ u Belišću trajat će od 17. ožujka do 24. ožujka 2020. godine. Za sve zainteresirane osobe osiguran je javni uvid u Prijedlog Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja (DPU) Gospodarske zone „Kod pruge“ u Belišću, u maloj vijećnici Gradske uprave Grada Belišća, svakim radnim danom od 7 do 15 sati.

Na javnom uvidu izloženi su tekstualni i grafički dijelovi Plana te sažetak za javnost.

2. U vrijeme trajanja javne rasprave organizira se javno izlaganje za građanstvo i udruge građana, predstavnike nadležnih državnih tijela i tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, pravne osobe s javnim ovlastima i ostala stručna tijela, koje će se održati 19. ožujka 2020. godine u 10:00 sati, u velikoj vijećnici Gradske uprave grada Belišća, Vijenac dr. Franje Tuđmana 1.

3. Poziv za sudjelovanje u javnoj raspravi uputit će se javnopravnim tijelima određenim posebnim propisima.

4. Primjedbe i prijedlozi na Prijedlog Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja (DPU) Gospodarske zone „Kod pruge“ u Belišću mogu se za vrijeme trajanja javne rasprave upisati u Knjigu primjedbi koja je izložena uz Prijedlog Plana, predati u pisanom obliku putem urudžbenog zapisnika ili poštom zaključno s danom 24. ožujka 2020. godine, na adresu Grad Belišće, Vijenac dr. Franje Tuđmana 1.

5. Primjedbe i prijedlozi koji nisu čitko napisani, potpisani i dostavljeni u roku, neće se uzeti u obzir u pripremi izvješća o javnoj raspravi.

Gradonačelnik
Dinko Burić,dr.med.,v.r.

Izvor: JAVNA RASPRAVA O PRIJEDLOGU IZMJENA I DOPUNA DPU-A GOSPODARSKE ZONE “KOD PRUGE” U BELIŠĆU | Grad Belišće

Pogledaj još

Comments

Leave a Comment

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>