Side Navigation

X

8. sjednica Gradskog vijeća grada Belišća

 

 NOVOSTI| 

REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
GRAD BELIŠĆE
Gradsko vijeće

Klasa: 024-01/22-03/01
Urbroj: 2158-3-7/3-22-1
Belišće, 10. ožujka 2022. godine

Temeljem članka 41. stavka 1. podstavka 2. i članka 42. stavka 1. Statuta grada Belišća (“Službeni glasnik grada Belišća” br. 5/09, 3/13, 11/14, 7/15, 1/16, 3/16, 1/18, 1/20 i 1/21) te članka 67. stavka 1. i članka 68. stavka 2. Poslovnika Gradskog vijeća grada Belišća (“Službeni glasnik grada Belišća” br.5/09, 8/13, 11/14, 1/18 i 1/21), sazivam

8.sjednicu Gradskog vijeća grada Belišća

Sjednica će se održati dana 14. ožujka 2022. godine (ponedjeljak), u prostorijama Centra za kulturu Sigmund Romberg, Ulica kralja Tomislava 194, s početkom u 16:00 sati.
Za sjednicu predlažem sljedeći

D n e v n i r e d:

 1. Usvajanje Zapisnika sa 7. sjednice Gradskog vijeća grada Belišća
 2. Aktualni sat
 3. Razmatranje prijedloga i usvajanje Zaključka o usvajanju Izvješća o radu Gradonačelnika i
  Gradske uprave grada Belišća za razdoblje od 1. srpnja do 31. prosinca 2021. godine
  Izvjestitelj: gradonačelnik Dinko Burić, dr.med.
 4. Razmatranje prijedloga i usvajanje Rješenja o osnivanju i imenovanju članova:
  a) Odbora za obilježavanje Dana Grada Belišća
  b) Odbora za javna priznanja Grada Belišća
  Izvjestiteljica: tajnica Sanja Takač, univ.spec.admin.publ.
 5. Razmatranje prijedloga i usvajanje:
  a) Zaključka o davanju suglasnosti na Analizu provedbe aktivnosti Vatrogasne zajednice grada Belišća za proteklo razdoblje 2021.
  b) Zaključka o davanju suglasnosti na Financijsko izvješće od 01.01.-31.12.2021. godine
  c) Zaključak o davanju suglasnosti na Provedbeni plan unapređenja zaštite od požara za područje Grada Belišća za 2022. godinu
  d) Zaključak o davanju suglasnosti na Plan zaštite od požara za žetvu „Belišće 2022.“
  Izvjestitelj: zapovjednik/tajnik VZG Belišće Dubravko Čovčić
 6. Razmatranje prijedloga i usvajanje Odluke o davanju suglasnosti gradonačelniku grada Belišća na donošenje Pravila za upravljanje dokumentarnim gradivom grada Belišća
  Izvjestitelj: v.d. pročelnika dr.sc. Nedeljko Kovačić, dipl.oec.
 7. Razmatranje prijedloga i usvajanje:
  a) Izvješća o izvršenju Programa korištenja sredstava ostvarenih od zakupa, prodaje, koncesije, prodaje izravnom pogodbom, privremenog korištenja i davanja na korištenje izravnom pogodbom državnog poljoprivrednog zemljišta te od naknade za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u 2021. godini
  b) Izvješća o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture za 2021. godinu
  Izvjestiteljica: pročelnica Ljiljana Žigić, dipl.oec.
 8. Razmatranje prijedloga i usvajanje:
  a) Izvješća o izvršenju Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2021. godinu
  b) Izvješće o izvršenju Programa korištenja naknada za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru u 2021. godini
  Izvjestiteljica: pročelnica Ljiljana Žigić, dipl.oec.
 9. Razmatranje prijedloga i usvajanje:
  a) Odluka o sprečavanju odbacivanja otpada na području Grada Belišća
  b) Zaključka o usvajanju Izvješća grada Belišća o provedbi plana gospodarenja otpadom za 2021. godinu
  Izvjestiteljica: pročelnica Ljiljana Žigić, dipl.oec.
 10. Razmatranje prijedloga i usvajanje:
  a) Zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa upravljanja stanovima i stambenim objektima u vlasništvu grada Belišća za 2021. godinu
  b) Zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture u gradu Belišću za 2021. godinu
  c) Zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa tekućeg i investicijskog održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2021. godinu
  d) Zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja nerazvrstanih cesta grada Belišća (prigradska naselja) za 2021. godinu
  Izvjestiteljica: pročelnica Kata Budimir Varžić, dipl.ing.građ.
 11. Razmatranje prijedloga i usvajanje
  a) Zaključka na Izvještaj o radu Centra za kulturu Sigmund Romberg za 1.-12.2021.
  b) Zaključka na Izvršenje Financijskog plana Centra za kulturu Sigmund Romberg 1.-12.2021.
  c) Zaključka na prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Pravilnika o plaćama i drugim primanjima zaposlenika u Centru za kulturu Sigmund Romberg
  Izvjestiteljica: ravnateljica Tea Glavica, mag.prim.educ.
 12. Razmatranje prijedloga i usvajanje Zaključka na Financijsko izvješće za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2021. godine Dječjeg vrtića Maslačak, Belišće
  Izvjestitelj: ravnatelj Zdenko Glasovac, prof.
 13. Razmatranje prijedloga i usvajanje:
  a) Zaključka na Izvješće Programa rada i razvoja Muzeja „Belišće“ za 2021. godinu
  b) Zaključka na Financijski plan i obračun za 2021. godinu Muzeja „Belišće“
  Izvjestiteljica: ravnateljica dr.sc. Nada Milas Bosanac, mag. oec.
 14. Razmatranje prijedloga i usvajanje:
  a) Zaključka na Izvještaj o radu Gradske knjižnice i čitaonice Belišće za 2021. godinu
  b) Zaključka na Financijski izvještaj Gradske knjižnice i čitaonice Belišće za 2021. godinu
  Izvjestiteljica: ravnateljica Vlasta Putar, dipl. knjižničarka
 15. Razmatranje prijedloga i usvajanje:
  a) Zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u području predškolskog odgoja, školstva i obrazovanja grada Belišća za 2021. godinu
  b) Zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi grada Belišća za 2021. godinu
  c) Zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi i informatici grada Belišća za 2021. godinu
  d) Zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u sportu grada Belišća za 2021. godinu
  e) Zaključka o usvajanju Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba socijalne skrbi i zdravstva u gradu Belišću za 2021. godinu
  Izvjestiteljica: pročelnica Antonija Andrašek Barić, prof.
 16. Razmatranje prijedloga i usvajanje Zaključka o usvajanju izvješća o radu Savjeta mladih grada Belišća za 2021. godinu
  Izvjestitelj: Matej Šimić, predsjednik
 17. Razmatranje prijedloga i usvajanje Zaključka o usvajanju Izvješća o radu i Financijskog izvješća Vijeća romske nacionalne manjine grada Belišća za 2021. godinu
  Izvjestitelj: Mario Balog, predsjednik
 18. Razmatranje prijedloga i usvajanje Izvješća o radu davatelja javne usluge Kombel d.o.o. prema članku 22. Uredbe o gospodarenju komunalnim otpadom („Narodne novine“ broj 50/17)
  Izvjestitelj: Kombel d.o.o.
 19. Razmatranje prijedloga i usvajanje Zaključka o donošenju Izvještaja o izvršenju Proračuna grada Belišća za razdoblje od 1. – 12. mjesec 2021. godine
  Izvjestitelj: gradonačelnik Dinko Burić, dr.med.
 20. Razmatranje prijedloga i usvajanje Odluke o zaduživanju Grada Belišća u 2022. godini kod Privredne banke d.d. Zagreb za financiranje vlastitih infrastrukturnih projekata grada Belišća
  Izvjestitelj: gradonačelnik Dinko Burić, dr.med.
 21. Razmatranje prijedloga i usvajanje Izvješća o izvršenju Plana djelovanja grada Belišća u području prirodnih nepogoda za 2021. godinu
  Izvjestiteljica: tajnica Sanja Takač, univ.spec.admin.publ.
 22. Razmatranje prijedloga i usvajanje:
  a) Godišnje analize stanja sustava civilne zaštite na području Grada Belišća za 2021. godinu
  b) Plana razvoja sustava civilne zaštite na području Grada Belišća za 2022. godinu
  c) Smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite za 4. godine (2022.-2025.)
  Izvjestiteljica: tajnica Sanja Takač, univ.spec.admin.publ.
 23. Razmatranje prijedloga i usvajanje:
  a) Odluke o prodaji Poslovnog prostora 1 na adresi Vijenac S. H .Gutmanna 12 u vlasništvu grada Belišća
  b) Odluke o prodaji Poslovnog prostora 2 (dio poslovnog prostora) na adresi Vijenac S. H. Gutmanna 12 u vlasništvu grada Belišća
  c) Odluke o prodaji Poslovnog prostora 3 na adresi Vijenac S. H .Gutmanna 12 u vlasništvu grada Belišća
  d) Odluke o prodaji Sporednog dijela – vjetrobran na adresi Vijenac S. H .Gutmanna 12 u vlasništvu grada Belišća
  e) Odluke o prodaji Sporednog dijela – predprostor na adresi Vijenac S. H .Gutmanna 12 u vlasništvu grada Belišća
  Izvjestiteljica: tajnica Sanja Takač, univ.spec.admin.publ.
 24. Razmatranje prijedloga i usvajanje Odluke o prodaji neuređenog građevinskog zemljišta k.č.br. 462, k.o. Bistrinci u vlasništvu grada Belišća
  Izvjestiteljica: tajnica Sanja Takač, univ.spec.admin.publ.

Za točnost otpravka
Tajnica Grada
Sanja Takač, univ.spec.admin.publ.

Predsjednik Gradskog vijeća
Domagoj Varžić, dipl.oec.

Izvor: 8. sjednica Gradskog vijeća grada Belišća | Grad Belišće

Pogledaj još

Comments

Leave a Comment

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>