Side Navigation

X

33. sjednica Gradskog vijeća grada Belišća

 

 NOVOSTI|

REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
GRAD BELIŠĆE
Gradsko vijeće
Klasa: 024-01/23-03/16
Urbroj: 2158-3-7/3-23-1

Belišće, 15. prosinca 2023. godine

Temeljem članka 41. stavka 1. podstavka 2. i članka 42. stavka 1. Statuta grada Belišća (“Službeni glasnik grada Belišća” br. 5/09, 3/13, 11/14, 7/15, 1/16, 3/16, 1/18, 1/20, 1/21 i 13/22) te članka 67. stavka 1. i članka 68. stavka 2. Poslovnika Gradskog vijeća grada Belišća (“Službeni glasnik grada Belišća” br.5/09, 8/13, 11/14, 1/18 i 1/21), sazivam

33. sjednicu Gradskog vijeća grada Belišća

Sjednica će se održati dana 21. prosinca 2023. godine (ČETVRTAK), u Vijećnici Gradske uprave grada Belišća, Vijenac dr. Franje Tuđmana 1,  s početkom u 16:00 sati.

Za sjednicu predlažem sljedeći

D n e v n i   r e d:

 1. Usvajanje Zapisnika s 32. sjednice Gradskog vijeća grada Belišća
 2. Aktualni sat
 3. Razmatranje prijedloga i usvajanje Odluke o sporazumnom raskidu Ugovora o osnivanju prava građenja i Predugovora o kupoprodaji nekretnine (kč.br. 1365/3, 1365/5 i 1365/6, zk.ul.br.1877, k.o. Belišće)
  Izvjestitelj: zamjenica gradonačelnika Ljerka Vučković
 4. Razmatranje prijedloga i usvajanje Zaključka o prihvaćanju Službene zabilješke o provedenom postupku Javnog natječaja za prodaju oranice u ul. J. Kozarca, z.k.ul.br. 1877, kč.br. 1365/7, k.o. Belišće u Gospodarskoj zoni „Kod pruge“
  Izvjestiteljica: tajnica Sanja Takač, univ.sprec.admin.publ.
 5. Razmatranje prijedloga i usvajanje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o davanju na upravljanje Poduzetničkog inkubatora Polet d.o.o.
  Izvjestiteljica: tajnica Sanja Takač, univ.sprec.admin.publ.
 6. Razmatranje prijedloga i usvajanje Odluke o prodaji k.č.br. 255, zk.ul.br. 39, k.o. Vinogradci u vlasništvu Grada Belišća
  Izvjestiteljica: tajnica Sanja Takač, univ.sprec.admin.publ.
 7. Razmatranje prijedloga i usvajanje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o organizaciji i naplati parkiranja u Gradu Belišću
  Izvjestitelj: v.d. upravitelja Vlastitog pogona, Marko Anić, oec.
 8. Razmatranje prijedloga i usvajanje:
  a) Izmjene i dopune Programa korištenja sredstava ostvarenih od zakupa, prodaje, koncesije, prodaje izravnom pogodbom, privremenog korištenja i davanja na korištenje izravnom pogodbom državnog poljoprivrednog zemljišta, te od naknade za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u 2023. godini s projekcijama za 2024. i 2025. godinu
  b) Izmjene i dopune Programa građenja komunalne infrastrukture za 2023. godinu s projekcijama za 2024. i 2025. godinu
  c) Izmjene i dopune Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2023. godinu s projekcijama za 2024. i 2025. godinu.
  d) Odluka o izradi II. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja (UPU) dijela Ulice Marka Oreškovića u Bistrincima
  Izvjestiteljica: pročelnica Ljiljana Žigić, dipl.oec.
 9. Razmatranje prijedloga i usvajanje:
  a) Odluka o izmjenama i dopunama Programa održavanja komunalne infrastrukture u gradu Belišću za 2023. godinu s projekcijama za 2024. i 2025. godinu
  b) Odluka o izmjenama i dopunama Programa održavanja nerazvrstanih cesta grada Belišća (prigradska naselja) za 2023. godinu s projekcijama za 2024. godinu i 2025. godinu
  c) Odluka o III. izmjenama i dopunama Programa tekućeg i investicijskog održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2023. godinu s projekcijama za 2024. i 2025. godinu
  d) Odluka o II. izmjenama i dopunama Programa upravljanja stanovima i stambenim objektima u vlasništvu grada Belišća za 2023. godinu s projekcijama za 2024. godinu i 2025. godinu
  Izvjestitelj: v.d. pročelnika Dejan Šovagović, dipl.ing.
 10. Razmatranje prijedloga i usvajanje Prvih Izmjena i dopuna Financijskog plana Gradske knjižnice i čitaonice Belišće za 2023. godinu s projekcijama za 2024. i 2025. godinu
  Izvjestiteljica: ravnateljica Vlasta Putar, dipl. knjižničarka
 11. Razmatranje prijedloga i usvajanje II. izmjena i dopuna Financijskog plana Centra za kulturu Sigmund Romberg za 2023. godinu s projekcijama za 2024. i 2025. godinu
  Izvjestiteljica: Katarina Bošnjak, prof.
 12. Razmatranje prijedloga i usvajanje Trećih izmjena Financijskog plana za 2023. godinu s projekcijama za 2024. i 2025. godinu Muzeja „Belišće“
  Izvjestiteljica: ravnateljica dr. sc. Nada Milas Bosanac, mag.oec.
 13. Razmatranje prijedloga i usvajanje Drugih izmjena i dopuna Financijskog plana Dječjeg vrtića Maslačak, Belišće za 2023. godinu s projekcijama za 2024. i 2025. godinu
  Izvjestitelj: ravnateljica Ivana Belcar, odgojiteljica predškolske djece
 14. Razmatranje prijedloga i usvajanje:
  a) Odluke o drugim Izmjenama i dopunama javnih potreba u području predškolskog odgoja, školstva i obrazovanja grada Belišća za 2023. godinu s projekcijama za 2024. i 2025. godinu
  b) Odluke o trećim Izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u kulturi grada Belišća u 2023. godini s projekcijama za 2024. i 2025. godinu
  c) Odluke o izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u sportu grada Belišća za 2023. godinu s projekcijama za 2024. godinu i 2025. godinu
  d) Odluke o trećim Izmjenama i dopunama Programa javnih potreba socijalne skrbi i zdravstva grada Belišća za 2023. godinu s projekcijama za 2024. i 2025. godinu
  Izvjestitelj: pročelnica Antonija Andrašek-Barić, prof.
 15. Razmatranje prijedloga i usvajanje Odluke o otpisu potraživanja
  Izvjestitelj: pročelnica Božica Lalić, univ.spec.oec.
 16. Razmatranje prijedloga i usvajanje:
  a) Četvrtih izmjena i dopuna Proračuna grada Belišća za 2023. godinu s projekcijama za 2024. i 2025. godinu
  b) Odluke o četvrtim izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna grada Belišća za 2023. godinu
  Izvjestitelj: gradonačelnik Dinko Burić, dr.med.

Za točnost otpravka
Tajnica Grada:
Sanja Takač, univ.spec.admin.publ.

Predsjednik
Gradskog vijeća:
Dario Fletko, mag.ing.comp.,v.r.

Izvor: 33. sjednica Gradskog vijeća grada Belišća | Grad Belišće

Pogledaj još

Comments

Leave a Comment

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>