Side Navigation

X

2. sjednica Gradskog vijeća grada Belišća

 NOVOSTI| 

REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
GRAD BELIŠĆE
Gradsko vijeće
Klasa: 021-05/21-07/1/
Urbroj: 2185/02-07/5-21-1
Belišće, 4. lipnja 2021. godine

Temeljem članka 41. stavka 1. podstavka 2. i članka 42. stavka 1. Statuta grada Belišća (“Službeni glasnik grada Belišća” br. 5/09, 3/13, 11/14, 7/15, 1/16, 3/16, 1/18, 1/20 i 1/21) te članka 67. stavka 1. i članka 68. stavka 2. Poslovnika Gradskog vijeća grada Belišća (“Službeni glasnik grada Belišća” br.5/09, 8/13, 11/14, 1/18 i 1/21), sazivam

2. sjednicu Gradskog vijeća grada Belišća

Sjednica će se održati dana 8. lipnja 2021. godine (UTORAK), u prostorijama Centra za kulturu Sigmund Romberg, Ulica kralja Tomislava 194, s početkom u 16:00 sati.

Za sjednicu predlažem sljedeći

D n e v n i r e d:

 1. Usvajanje Zapisnika s 1. konstituirajuće sjednice Gradskog vijeća grada Belišća
 2. Aktualni sat
 3. Razmatranje prijedloga i usvajanje:
  a) Rješenja o osnivanju i imenovanju predsjednika i članova Odbora za Statut i Poslovnik
  b) Rješenja o osnivanju i imenovanju predsjednika i članova Komisije za predstavke i pritužbe
  c) Rješenja o osnivanju i imenovanju predsjednika i članova Odbora za socijalnu skrb
  d) Rješenja o imenovanju Gradskog povjerenstva za procjenu šteta od prirodnih nepogoda,
  e) Rješenja o osnivanju i imenovanju predsjednika i članova Komisije za davanje naziva ulica, parkova i trgova na području grada Belišća
  f) Rješenja o osnivanju i imenovanju predsjednika i članova Komisije za zaštitu potrošača
  g) Rješenja o osnivanju i imenovanju predsjednika i članova Odbora za hrvatske branitelje i stradalnike Domovinskog rata
  Izvjestitelj: Komisija za izbor i imenovanja
 4. Razmatranje prijedloga i usvajanje Odluke o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka i nezavisnih članova izabranih s liste grupe birača zastupljenih u Gradskom vijeću grada Belišća za razdoblje lipanj-prosinac 2021. godine
  Izvjestiteljica: tajnica Sanja Takač, univ.spec.admin.publ.
 5. Razmatranje prijedloga i usvajanje Odluke o naknadama predsjedniku, potpredsjednicima i predsjedniku Kluba te članovima Gradskog vijeća grada Belišća
  Izvjestiteljica: tajnica Sanja Takač, univ.spec.admin.publ.
 6. Razmatranje prijedloga i usvajanje 3. Izmjena i dopuna programa građenja komunalne infrastrukture za 2021. godinu s projekcijama za 2022. i 2023.
  Izvjestiteljica: pročelnica Ljiljana Žigić, dipl.oec.
 7. Razmatranje prijedloga i usvajanje Izvješća o lokacijama i količinama odbačenog otpada, troškovima uklanjanja odbačenog otpada i provedbi mjera za 2020. godinu
  Izvjestiteljica: pročelnica Ljiljana Žigić, dipl.oec.
 8. Razmatranje prijedloga i usvajanje Odluke o II. Izmjenama i dopunama Programa tekućeg i investicijskog održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2021. godinu s
  projekcijama za 2022. i 2023. godinu
  Izvjestiteljica: pročelnica Kata Budimir Varžić, dipl.ing.
 9. Razmatranje prijedloga i usvajanje:
  a) Zaključka o davanju suglasnosti na Odluku o usvajanju prijedloga Prvih izmjena i dopuna Financijskog plana Dječjeg vrtića Maslačak, Belišće za 2021. godinu s projekcijama, za 2022. i 2023. godinu
  b) Zaključka o davanju suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića Maslačak, Belišće
  c) Zaključka o davanju suglasnosti na Izmjene i dopune prijedloga Plana upisa za pedagošku 2021./2022. godinu
  d) Odluke o naknadama za rad predsjedniku i članovima Upravnog vijeća Dječjeg vrtića „Maslačak“ Belišće
  Izvjestitelj: ravnatelj, Zdenko Glasovac, prof.
 10. Razmatranje prijedloga i usvajanje Prvih izmjena i dopuna Financijskog plana Muzeja „Belišće“ za 2021. godinu s projekcijama za 2022. i 2023. godinu
  Izvjestiteljica: ravnateljica, dr.sc.Nada Milas Bosanac,mag.oec.
 11. Razmatranje prijedloga i usvajanje Odluke o novčanoj naknadi roditeljima djece koja su ostvarila pravo na vrtić, a nisu mogla biti upisana, iako su oba roditelja zaposlena, kao i roditeljima djece koja nisu mogla biti upisana zbog nemogućnosti pružanja adekvatne zdravstvene skrbi u vrtiću
  Izvjestiteljica: pročelnica Antonija Andrašek Barić, prof.
 12. Razmatranje prijedloga i usvajanje Odluke o isplati naknade roditelju njegovatelju ili njegovatelju
  Izvjestiteljica: pročelnica Antonija Andrašek Barić, prof.
 13. Razmatranje prijedloga i usvajanje:
  a) Odluke o izmjenama i dopunama programa javnih potreba u kulturi grada Belišća u 2021. godini s projekcijama za 2022. i 2023. godinu
  b) Odluke o trećim izmjenama i dopunama Programa javnih potreba socijalne skrbi i zdravstva u gradu Belišću za 2021. godinu s projekcijama za 2022. i 2023. godinu
  c) Odluke o izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u području predškolskog odgoja, školstva i obrazovanja grada Belišća u 2021. godini s projekcijama za 2022. i 2023. godinu
  Izvjestiteljica: pročelnica Antonija Andrašek Barić, prof.
 14. Razmatranje prijedloga i usvajanje:
  a) Četvrtih Izmjena i dopuna Proračuna grada Belišća za 2021. godinu s projekcijama za 2022. i
  2023. godinu
  b) Odluke o Četvrtim Izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna grada Belišća za
  2021. godinu
  Izvjestitelj: gradonačelnik Dinko Burić, dr.med.,
 15. Razmatranje prijedloga i usvajanje Odluke o zaduživanju Grada Belišća u 2021. godini kod Zagrebačke banke d.d. za financiranje EU projekta „Novi Polet – izgradnja proizvodnog poduzetničkog inkubatora“.
  Izvjestitelj: gradonačelnik Dinko Burić, dr.med.,
 16. Razmatranje prijedloga i usvajanje:
  a) Zaključka o davanju suglasnosti na Provedbeni plan unapređenja zaštite od požara za područje grada Belišća za 2021. godinu
  b) Zaključka o usvajanju Plana zaštite od požara za žetvu “Belišće 2021.”
  Izvjestitelj: zapovjednik Dubravko Čovčić
 17. Razmatranje prijedloga i usvajanje:
  a) Zaključka o davanju suglasnosti na Procjenu ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije
  b) Zaključka o davanju suglasnosti na Plan zaštite od požara na području grada Belišća
  Izvjestiteljica: zamjenica gradonačelnika Ljerka Vučković
 18. Razmatranje prijedloga i usvajanje:
  a) Odluke o davanju na korištenje prostora radionice 2 u zgradi na adresi Belišće, Željeznička 10/a za potrebe Fakulteta elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek
  b) Ugovora o korištenju prostora radionice 2 u zgradi na adresi Belišće, Željeznička 10/a za potrebe Fakulteta elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek (Zavoda za elektrostrojarstvo)
  Izvjestitelj: gradonačelnik Dinko Burić, dr.med.
 19. Razmatranje prijedloga i usvajanje Odluke o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi u k.o. Belišće, k.č.br. 906
  Izvjestiteljica: tajnica Sanja Takač, univ.spec.admin.publ.
 20. Informacija o načinu obnašanja dužnosti gradonačelnika grada Belišća Dinka Burića, dr.med. i njegove zamjenice gospođe Ljerke Vučković
  Izvjestiteljica: tajnica Sanja Takač, univ.spec.admin.publ.

Za točnost otpravka
Tajnica Grada:
Sanja Takač, univ.spec.admin.publ.

Predsjednik Gradskog vijeća
Domagoj Varžić, dipl.oec.,v.r.

Izvor: 2. sjednica Gradskog vijeća grada Belišća | Grad Belišće

Pogledaj još

Comments

Leave a Comment

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>