Side Navigation

X

16. sjednica Gradskog vijeća grada Belišća

 NOVOSTI|

REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
GRAD BELIŠĆE
Gradsko vijeće
Klasa: 024-01/22-03/10
Urbroj: 2158-3-7/3-22-1
Belišće, 31. listopada 2022. godine

Temeljem članka 41. stavka 1. podstavka 2. i članka 42. stavka 1. Statuta grada Belišća (“Službeni glasnik grada Belišća” br. 5/09, 3/13, 11/14, 7/15, 1/16, 3/16, 1/18, 1/20 i 1/21) te članka 67. stavka 1. i članka 68. stavka 2. Poslovnika Gradskog vijeća grada Belišća (“Službeni glasnik grada Belišća” br.5/09, 8/13, 11/14, 1/18 i 1/21), sazivam

16. sjednicu Gradskog vijeća grada Belišća

Sjednica će se održati dana 4. studenoga 2022. godine (PETAK), u Vijećnici Gradske uprave grada Belišća, Vijenac dr. Franje Tuđmana 1,  s početkom u 16:00 sati.

Za sjednicu predlažem sljedeći
D n e v n i   r e d:

 1. Usvajanje Zapisnika s 15. sjednice Gradskog vijeća grada Belišća
 2. Aktualni sat
 3. Razmatranje prijedloga i usvajanje Zaključka o prihvaćanju I. dodatka Ugovoru o sufinanciranju projekta „Projekt vodoopskrbe i odvodnje Valpovo- Belišće“
  Izvjestitelj: Lidija Gavrić, dipl. ing. građ., direktorica
 4. Razmatranje prijedloga i usvajanje:
  a) Zaključka o prihvaćanju Procjene tržišne vrijednosti stana u suvlasništvu Grada Belišća
  b) Zaključka o prihvaćanju Ugovora o nagodbi
  Izvjestiteljica: tajnica Sanja Takač, univ.spec.admin.publ.
 5. Razmatranje prijedloga i usvajanje Odluke o pretvaranju dijela subvencije iz 2022. godine u kratkoročnu pozajmicu društvu Kombel d.o.o.
  Izvjestitelj: predsjednik Uprave Andrej Bičak, dipl. iur.
 6. Razmatranje prijedloga i usvajanje
  a) Četvrtih izmjena i dopuna Proračuna grada Belišća za 2022. godinu s projekcijama za 2023. i 2024. godinu
  b) Odluke o četvrtim izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna grada Belišća za 2022. godinu
  Izvjestitelj: gradonačelnik Dinko Burić, dr.med.
 7. Razmatranje prijedloga i usvajanje Odluke o zaduživanju Grada Belišća u 2022. godini kod Erste&Steiermärkische Bank d.d. za financiranje projekta „Projekt kulturne baštine: List do lista – industrijska baština Belišća“
  Izvjestitelj: gradonačelnik Dinko Burić, dr.med.
 8. Razmatranje prijedloga i usvajanje Odluke o zaduživanju Grada Belišća u 2022. godini kod Erste&Steiermärkische Bank d.d. za financiranje projekta „Energetska obnova zgrade Stari mlin u Belišću“
  Izvjestitelj: gradonačelnik Dinko Burić, dr.med.
 9. Razmatranje prijedloga i usvajanje Plana djelovanja grada Belišća radi određenja mjera i postupanja djelomične sanacije šteta od prirodnih nepogoda za 2023. godinu
  Izvjestiteljica: tajnica Sanja Takač, univ.spec.admin.publ.
 10. Razmatranje prijedloga i usvajanje Zaključka o davanju suglasnosti na Plan upravljanja imovinom Grada Belišća za 2023. godinu
  Izvjestiteljica: tajnica Sanja Takač, univ.spec.admin.publ.
 11. Razmatranje prijedloga i usvajanje Odluke o financiranju političkih stranaka i nezavisnih članova izabranih s liste grupe birača zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Belišća za 2023. godinu
  Izvjestiteljica: tajnica Sanja Takač, univ.spec.admin.publ.
 12. Razmatranje prijedloga i usvajanje Godišnjeg plana davanja koncesija na području grada Belišća za 2023. godinu
  Izvjestiteljica: tajnica Sanja Takač, univ.spec.admin.publ.
 13. Razmatranje prijedloga i usvajanje:
  a) Godišnje analize stanja sustava civilne zaštite na području Grada Belišća za 2022. godinu
  b) Plana razvoja sustava civilne zaštite na području Grada Belišća za 2023. godinu
  Izvjestiteljica: tajnica Sanja Takač, univ.spec.admin.publ.
 14. Razmatranje prijedloga i usvajanje Programa korištenja sredstava ostvarenih od zakupa, prodaje, koncesije, prodaje izravnom pogodbom, privremenog korištenja i davanja na korištenje izravnom pogodbom državnog poljoprivrednog zemljišta te od naknade za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u 2023. godini s projekcijama za 2024. i 2025. godinu
  Izvjestiteljica: pročelnica Ljiljana Žigić, dipl.oec.
 15. Razmatranje prijedloga i usvajanje Programa građenja komunalne infrastrukture za 2023. godinu s projekcijama za 2024. i 2025. godinu
  Izvjestiteljica: pročelnica Ljiljana Žigić, dipl.oec.
 16. Razmatranje prijedloga i usvajanje Programa korištenja naknada za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru u 2023. godini
  Izvjestiteljica: pročelnica Ljiljana Žigić, dipl.oec.
 17. Razmatranje prijedloga i usvajanje Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2023. godinu
  Izvjestiteljica: pročelnica Ljiljana Žigić, dipl.oec.
 18. Razmatranje prijedloga i usvajanje Odluke o subvencijama poduzetnicima, obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima, poduzetničkim potpornim institucijama i građanima na području Grada Belišća za 2023. godinu
  Izvjestiteljica: pročelnica Ljiljana Žigić, dipl.oec.
 19. Razmatranje prijedloga i usvajanje Programa poticajnih mjera Grada Belišća za razvoj gospodarstva u 2023. godini
  Izvjestiteljica: pročelnica Ljiljana Žigić, dipl.oec.
 20. Razmatranje prijedloga i usvajanje Odluke o 3. izmjeni i dopuni Odluke o komunalnom doprinosu
  Izvjestiteljica: pročelnica Ljiljana Žigić, dipl.oec.
 21. Razmatranje prijedloga i usvajanje:
  a) Programa održavanja komunalne infrastrukture u Gradu Belišću za 2023. godinu s projekcijama za 2024. i 2025. godinu
  b) Programa održavanja nerazvrstanih cesta Grada Belišća (prigradska naselja) za 2023. godinu s projekcijama za 2024. i 2025. godinu
  c) Programa tekućeg i investicijskog održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2023. godinu s projekcijama za 2024. i 2025. godinu
  d) Programa upravljanja stanovima i stambenim objektima u vlasništvu Grada Belišća za 2023. godinu s projekcijama za 2024. i 2025. godinu
  Izvjestiteljica: pročelnica Kata Budimir Varžić, dipl.ing.
 22. Razmatranje prijedloga i usvajanje:
  a) Financijskog plana rada Dječjeg vrtića Maslačak, Belišće za 2023. godinu i projekcije za 2024. i 2025. godinu
  b) Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Dječjeg vrtića „Maslačak“ Belišće
  c) Odluke o izmjenama i dopunama Pravilnika o upisu djece i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga u Dječjem vrtiću „Maslačak“ Belišće
  d) Odluku o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića Maslačak, Belišće
  Izvjestitelj: ravnateljica Ivana Belcar, odgojiteljica predškolske djece
 1. Razmatranje prijedloga i usvajanje:
  a) Plana rada Gradske knjižnice i čitaonice Belišće za 2023. godinu i
  b) Financijskog plana Gradske knjižnice i čitaonice Belišće za 2023. godinu s projekcijama za 2024. i 2025. godinu
  Izvjestiteljica: ravnateljica Vlasta Putar, dipl. knjižničarka
 2. Razmatranje prijedloga i usvajanje:
  a) Plana rada Centra za kulturu Sigmund Romberg za 2023. godinu i
  b) Financijskog plana Centra za kulturu Sigmund Romberg za 2023. godinu s projekcijama za 2024. i 2025. godinu
  Izvjestiteljica: Katarina Bošnjak, prof.
 3. Razmatranje prijedloga i usvajanje:
  a) Programa rada i razvoja Muzeja „Belišće“ za 2023. godinu i
  b) Financijskog plana za 2023. godinu s projekcijama za 2024. i 2025. godinu „Muzeja Belišće“
  Izvjestiteljica: ravnateljica dr. sc. Nada Milas Bosanac, mag.oec.
 4. Razmatranje prijedloga i usvajanje Programa rada i financijskog plana Savjeta mladih grada Belišća za 2023. godinu
  Izvjestitelj: predsjednik Savjeta mladih grada Belišća, Matej Šimić
 5. Razmatranje prijedloga i usvajanje:
  a) Zaključka o davanju suglasnosti na Plan i program rada Vijeća romske nacionalne manjine Grada Belišća za 2023. godinu
  b) Zaključka o davanju suglasnosti na Financijski plan za 2023. godinu Vijeća romske nacionalne manjine Grada Belišća
  Izvjestitelj: Mario Balog, predsjednik
 6. Razmatranje prijedloga i usvajanje programa poticajnih socijalno-demografskih mjera grada Belišća za 2023. godinu
  Izvjestiteljica: pročelnica Antonija Andrašek Barić, prof.
 7. Razmatranje prijedloga i usvajanje Odluke o drugim izmjenama i dopunama Pravilnika o stipendiranju studenata s područja grada Belišća
  Izvjestiteljica: pročelnica Antonija Andrašek Barić, prof.
 8. Razmatranje prijedloga i usvajanje Odluke o visini paušalnog poreza za djelatnosti iznajmljivanja i smještaja u turizmu na području grada Belišća
  Izvjestiteljica: direktorica Turističke zajednice grada Belišća Mirjana Klen
 9. Razmatranje prijedloga i usvajanje:
  a) Programa javnih potreba u području predškolskog odgoja, školstva i obrazovanja grada Belišća u 2023. godini s projekcijama za 2024. i 2025. godinu
  b) Programa javnih potreba u kulturi grada Belišća u 2023. godini s projekcijama za 2024. i 2025. godinu
  c) Programa javnih potreba u sportu grada Belišća za 2023. godinu s projekcijama za 2024. i 2025. godinu
  d) Programa javnih potreba socijalne skrbi i zdravstva u gradu Belišću za 2023. godinu s projekcijama za 2024. i 2025. godinu
  e) Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi i informatici grada Belišća za 2023. godinu s projekcijama za 2024. i 2025. godinu
  Izvjestiteljica: pročelnica Antonija Andrašek Barić, prof.
 10. Razmatranje prijedloga i usvajanje Odluke o dodjeli proračunskih sredstava tvrtki Hidrobel d.o.o. za vodne usluge Belišće, kao subvenciju u svrhu provođenja projekata u 2023. godini
  Izvjestitelj: Lidija Gavrić, dipl. ing. građ., direktorica
 11. Razmatranje prijedloga i usvajanje Odluke o dodjeli proračunskih sredstava tvrtki Kombel d.o.o., kao subvenciju u svrhu poslovanja za 2023. godinu
  Izvjestitelj: predsjednik Uprave Andrej Bičak, dipl.iur.
 12. Razmatranje prijedloga i usvajanje:
  a) Plana proračuna grada Belišća za 2023. godinu s projekcijama za 2024. i 2025. godinu
  b) Odluke o izvršavanju Proračuna grada Belišća za 2023. godinu
  Izvjestitelj: gradonačelnik Dinko Burić, dr.med.
 13. Razmatranje prijedloga i usvajanje Zaključka o prihvaćanju Akcijskog plana energetski i klimatski održivog razvitka Grada Belišće/Sustainable Energy and Climate Action Plan (SECAP) for City of Belišće/
  Izvjestiteljica: pročelnica Ljiljana Žigić, dipl.oec.
 14. Razmatranje prijedloga i usvajanje Odluke o VI. izmjenama i dopunama Odluke o ustrojstvu Gradske uprave Grada Belišća
  Izvjestiteljica: tajnica Sanja Takač, univ.spec.admin.publ.
 15. Razmatranje prijedloga i usvajanje Odluke o prodaji oranice – Svinjaci, zk.ul.br.436, kč.br.373, k.o. Bocanjevci u vlasništvu Grada Belišća
  Izvjestiteljica: tajnica Sanja Takač, univ.spec.admin.publ.

Za točnost otpravka                                                                           
Tajnica Grada:    
Sanja Takač, univ.spec.admin.publ.                                                          

Predsjednik
Gradskog vijeća
Dario Fletko, mag.ing.comp.,v.r.

Izvor: 16. sjednica Gradskog vijeća grada Belišća | Grad Belišće

Pogledaj još

Comments

Leave a Comment

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>